Kursplan för Linjära system

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear systems
 • KurskodSSY020
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0205 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm L
 • 05 Jan 2024 fm L
 • 26 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMA401 Matematisk analys och MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om matematiska modeller för enkla signaler i tids- och frekvensplanet samt frekvensegenskaper hos linjära dynamiska system. Kursen skall också introducera Matlab och Simulink som hjälpmedel för att, med utgångspunkt från de matematiska modellerna, genom simulering, studera linjära dynamiska system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda Fouriertransformen för att studera frekvensinnehållet hos enkla kontinerliga och diskreta signaler.
 • använda Laplacetransformen och z-transformen för att lösa enkla linjära differential-, resp differensekvationer.
 • använda Laplace- och z-transformerna för att, i det linjära fallet, bestämma överförings- och frekvensfunktion för kontinuerliga och diskreta system och studera deras frekvensegenskaper.
 • utifrån systemets insignal och överföringsfunktion bestämma dess utsignal.
 • rita Bodediagram för enkla linjära system.
 • i det tidsdiskreta fallet bestämma differensekvationen för ett system utifrån dess differentialekvation.
 • förklara sambandet mellan in- och utsignalernas Fouriertransform och systemets frekvensfunktion.
 • använda Matlab för att studera signaler och enkla system.

Innehåll

Fouriertransformen och dess tillämpningar. Kontinuerliga system, Laplacetransformen. Diskreta system, differensekvationer, z-transformen. Överföringsfunktionen för kontinuerliga och diskreta system. Bodediagram. Impuls- och stegsvar. Grunder för användning av Matlab vid studiet av signaler och enkla system.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar och datorlaborationer. Obligatorisk närvaro vid datorlaborationer.

Litteratur

Bengtsson L., Karlström B., Transformer och filter, 2nd edition, ISBN: 9789144115368, Studentlitteratur, 2016.

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.