Kursplan för Risk- och säkerhetsstyrning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRisk and safety management
 • KurskodSJO837
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01115
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2022 em L
 • 09 Okt 2021 fm L
 • 25 Aug 2022 em L
0216 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syftar till att tillhandahålla en fördjupad förståelse för risk management och säkerhet ur ett transport- och verksamhetsdrifts för att uppnå ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Den innehåller förhållanden och processer och verktyg som relaterar till risk management, t ex riskbedömning, såväl som till ledningssystem för säkerhet och säkerhetskultur och tillämpning av risk management metodik.

Utöver detta syftar kursen till att ge baskunskaper i begrepp som risker, sannolikhet och konsekvens, förebyggande åtgärder, förberedelse och beredskapsplanering, övervakning och förbättringar av systemet samt förståelse för samhällets motståndskraft mot olyckor. Vidare skyddskrav (securitykrav) och dess behov i relation till risk management verksamhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva grundläggande begrepp som risk och säkerhet.
- Illustrera säkerhetskultur och skapa ledningssystem för säkerhet inkluderande arbetsprocesser.
- Applicera en riskhanteringsmetodik och använda risk och tillförlitlighetsverktyg för att
identifiera, analysera, värdera och minska riskerna.
- Använda en strukturerad metod för beslutsfattande i osäkra situationer.
- Förklara grundläggande rättsliga aspekter, och krav i standarder, avseende risk, säkerhet och
skydd (security).
- Förstå och analysera komplexiteten av risk management och ledningssystem för säkerhet och
skydd (security).
- Visa fördjupad förmåga i förberedelsearbete och beredskapsplanering.
- Uppvisa fördjupad förmåga i att identifiera ytterligare behov av nödvändig kunskap och färdigheter för en säkrare och mer hållbar värld.

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen:

-Teoretiska grunder i riskhantering.
-Lagstiftarens angreppssätt rörande säkerhet (safety) och skydd (security)
-Standarder för risk management och dess innehåll.
-Risk bedömning inklusive identifiering, analys och värdering av risker.
-Systematisk metodik för att förebygga, upptäcka och minska risker.
-Metoder för kvalitativa och kvantitativa riskbedömningar.
-Säkerhetskultur och ledningssystem för säkerhet.
-Verksamhet med risk management och verktyg som utbildning, övervakning, kommunikation och förbättringar.
-Workshops i användandet av risk och tillförlitlighetsverktyg och beslutsfattande i osäkra situationer.

Organisation

Kursen är organiserad utifrån en problemorienterad pedagogik och består av föreläsningar, workshops och projekt. Den består av en generisk del om riskhantering samt projektarbete som fokuserar på risk och säkerhetsarbete kopplat till transporter och verksamhetsdrift. Delmoment i kursen är: Föreläsningar: Ger teoretisk grund och stöd för projektarbetet. Workshops: Praktisk träning i risk- och tillförlitlighetsintyg och beslutsfattandet under osäkra förhållanden. Projekt: Tillämpar kunskaper som lärts ut under kursen för att förbättra tillförlitligheten, minska risker och hantera osäkerheter från ett transport och/eller verksamhetsdrifts perspektiv. Presentation: Kunna presentera projektresultat för beslutsfattare eller motsvarande. Studiebesök.

Litteratur

Se Kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektbaserad examination som omfattar skriftlig projektrapport och presentation, workshops och ett skriftligt kunskapsprov. Studenten måste godkännas på alla enskilda examinationsmoment för att bli godkänd på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten