Kursplan för Avancerade fartygsoperationer och dess tekniska aspekter

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical aspects of advanced ship operations
 • KurskodSJO788
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76140
 • Max antal deltagare30 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Alla obligatoriska kurser i årskurs 1-3 om du läser 4-årigt program skall även El operativ kurs vara godkänd.

Syfte

Ge studenten en introduktion till avancerade fartygsoperationer och tekniska system inom offshoreindustrin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Kategorisera olika typer av offshoreoperationer och relatera till de olika regelverk som offshorebranschen omfattas av. 
- Identifiera olika typer av maskinsystem som finns på fartyg som är verksamma inom offshorebranchen 
- Förklara hur ett DP (dynamisk positioneringssystem) fungerar i ett el och maskintekniskt perspektiv 
- Ge exempel på olika tekniska lösningar i ett maskinsystem som är vanliga inom offshorebranschen 
- Använda och använda relevanta checklistor inom el och maskinteknik för ett offshorefartyg 
- Kunna tillämpa funktion hos eltekniska system i ett offshorefartyg 
- Kunna förstå och tillämpa grundläggande FMEA metodik som används inom marin industri. 
- Förklara generella termer, arbetssätt och operationer inom offshorebranchen 
- Sammanfatta hur man arbetar ombord ett offshorefartyg och ange vilka faktorer som är grundläggande för säkra operationer och god arbetsmiljö 
- Identifiera krav och metodik för genomförande av brandsäkerhetsplaner 
- Identifiera krav på konstruktion av fartyg utifrån SOLAS regelverk  
- Kunna förbereda för, organisera och utföra besiktning för klasscertifikat och konventionscertifikat. 
- Ge förslag på hur att genomföra en klassning maskinsystem på olika fartygstyper.  
- Ge förslag på hur att genomföra en klassning av skrov på olika fartygstyper.

Innehåll

Innehållet kommer att omfattas av en teoretisk grund med uppföljning av praktiska övningar och moment och kan delas in i 5 olika huvudmoment:

Moment 1 - Allmän introduktion i offshorebranschen, hur den fungerar, uppbyggnad samt beskrivning av de olika fartyg som används och om olika installationer. Genomgång av de regelverk som branschen omfattas av.
Moment 2 - HSE (Health Safety and Environment), arbetsmiljö och ergonomi
Moment 3 - DP introduktion och praktisk hantering tekniska system för offshore fartyg.
Moment 4 - Arktiska operationer
Moment 5 - Arbetsmarknad och framtid

I dessa moment inhämtas de kunskaper som studenterna behöver för att kunna analysera de olika case/inlämningsuppgifter som utgör del av examinationen i kursen.

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, praktiska moment samt moment i simulatorer. Kursen omfattas av obligatorisk närvaro vid praktiska moment i simulator och dessutom i vissa lektioner.

I maskinrumsimulatorn skall studenterna genomföra laborationer både enskillt och i grupper om 2 studenter. Övningarna skall redovisas muntligt och skriftligt.

Litteratur

- Offshore Support Vessel a practical Guide ISBN 978 1 870077 88 0
- Instruktionsböcker och material från IMCA (Download from course homepage Ping pong)
- GOMO Guidelines
-IMO Documentation
- föreläsningsanteckningar

Examination inklusive obligatoriska moment

För att nå ett slutbetyg på kursen krävs att alla moment skall lämnas in enligt kurs-pm och övningsbok med följande indelning:

Inlämningsuppgift
Inlämningsuppgifter redovisad enligt kurs-pm samt deltagande i samtliga obligatoriska moment för denna uppgift
 
Gästföreläsningar
Obligatoriskt deltagande i alla gästföreläsningar i kursen
 
Laborationer/Simuleringar
Obligatoriskt deltagande i laborationer i maskinrumssimulator och skriftlig redovisning av laborationerna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.