Kursplan för Projekt i maskin- och driftteknik

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine engineering project
 • KurskodSJO707
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76149
 • Max antal deltagare40 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift, del A 3,8 hp
Betygsskala: TH
0 hp3,8 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Inlämningsuppgift, del B 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0313 Laboration, del C 1,7 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,7 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten skall ha avklarat samtliga kurser under år 1 och 2 samt ha gjort minst 5 månaders fartygspraktik eller ha motsvarande kompetens.

Syfte

Kursen syftar till att vidga studenternas kunskaper inom; operativ drift av fartygsmaskinsystem, felsökning av fartygsmaskinsystem, samt driftsekonomi. Studenten kommer att enligt kompetensprövas i maskinrumssimulatorn enligt STCW Code.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tillämpa operativ drift och felsökning inom ett fartygsmaskinsystem med hjälpsystem.
- Identifiera de olika moment som behövs för att ett underhållsarbetet skall kunna utföras på ett säkert, hållbart och ekonomiskt sätt, med hänsyn tagen till de driftförutsättningar som ett fartyg har.
- Planera den operativa driften av ett komplext fartygsmaskinsystem.
- Värdera olika driftsfall för ett fartygsmaskineri och göra relevanta bedömningar för hur driftsfallet påverkar miljö, ekonomi och underhållsaspekter.
- Kategorisera driftstörningar i ett fartysmaskineri och förklara hur de kan påverka framdriften av fartyget ur ett säkerhetsperspektiv.
- Jämföra olika driftsekonomiska fall för ett fartyg och hur de olika parameterna som styr framdriften påverkar de ekonomiska parameterarna.
- Föreslå åtgärder och förändringar för operationell framdrift av ett fartyg
- Planera och strukturera en muntlig presenation inom kursens huvuduppgifter
-Sammanställa och anpassa en rapporter på engelska så att rapporten på ett tydlig och sammanhängande sätt beskriver lösningen på problemet/uppgiften
-Utvärderas delar av ett fartygs kommerciella position och föreslår strategier för förbättring och utveckling  


STCW A-III/6
- Förståelse för en regulators funktion och hur en regulators olika parameterar påverkar en dieselmotor vid normala driftsförhållanden.


Innehåll

- Operativ drift och felsökning inom ett fartygsmaskinsystem i maskinrumsimulator av både typen tvärstyckesmotor och trunkmotor.
- Klargörning och uppstart av fartygsmaskinsystem enligt checklista, samt drifttagande av axelgeneratoror och koppla in dessa för en säker framdrift av ett fartyg.
- Laborationer i hur en dieselmotors regulator fungerar med avseende på de olika funktioner PID.
- Laborationer i PMS (Power managment systems) med omkopplingar från manuell drift till automatiskdrift av ett elprofuktionssytem för ett fartyg.
- Analytisk felsökning av ett fartygs framdrivningsmaskineri med tillhörande hjälpsystem och utifrån detta genomföra en analys och hur man planerar underhållsarbeten och kommande framdrift.
- Framdrivning av fartyg (Propulsion).
- Förutsättningar inom driftsekonomi för fartyg.
- Laborationer i hur man återstartar ett fartygs maskinsystem efter ett "Black out-scenario".
- Kompetensprövning i operativ maskinsimulator som innefattar:
- Maskinrumsrutiner
- Checklistor
- Felsökning av maskinsystem
- Rutiner i maskinkontrollrum

Kommunikation
Artikelsökning i databaser
Att hantera och läsa en vetenskaplig artikel
Utvärdera projektrapprot genom peer rewiew 

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer i olika moment.

Föreläsningarna är konventionella och genomföres i sal och i maskinsimulator.

Laborationer och övningar
Studenterna genomför alla övningar och laborationer i projektgrupper om 2 studenter. Övningarna är i flera fall öppna problem som inte har givna lösningar utan kan lösas på flera olika sätt. I grupparbetena tillämpas de kunskaper som studenterna har tillängnat sig under de tidgare årskurserna, vilka behövs för att lösa problemen. Grupparbetena redovisas både skriftligt och muntligt.

I kursen ingår obligatoriska laborationer i maskinrumsimulator i grupper om 2 studenter. Laborationerna omfattas av flera olika momenten och benämnes som "kompetensprövning" där olika färdigheter som studenterna skall ha prövas.

Kommunikation
I kursen ingår det obligatorisk undervisning i hur att skriva en projektrapport. Detta kommer att vara en del av samtliga kurser under terminen.

Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

Litteratur

Läroböcker
Diesel Engines Part I&II ISBN 978-90-79104-02-4
Alvarez Energiteknik Del 2 kapitel 12 ISBN 91-44-04510-7
Material för laborationer i maskinsimulator hämtas på Ping-Pong, t.ex. instruktionsböcker och manualer

Referenslitteratur
Ship Knowledge ISBN 978-90-71500¿10-7

Publikationer och artikar
Aktuella vetenskapliga artiklar och övriga publikationer som finns i databaser och på Ping-Pong

Examination inklusive obligatoriska moment

För att nå ett slutbetyg på kursen krävs att alla moment skall lämnas in enligt kurs-pm och övningsbok med följande indelning:

Moment 0113 Inlämningsuppgift, del A 3,8 hp
Inlämningsuppgifter redovisad enligt övningsbok samt deltagande i samtliga obligatoriska moment

Moment 0213 Inlämningsuppgift 2,0 hp
Inlämningsuppgifter redovisade enligt övningsbok samt deltagande i obligatoriska moment

Moment 0313 Laboration 1,7 hp
Operativ maskinrumsimulering med betyg U/G

Obligatoriskt deltagande i muntlig presentation av Moment 0113 och 0213 i kursen enligt ovan.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/1 Maintain a safe engineering watch: Maintain a safe engineering watch
  Ingår även i kurs:
 • A-III/1 Use internal communication systems
  Ingår även i kurs:SJO558,
 • A-III/6 Operate computers and computer networks on ships
  Ingår även i kurs:LEU744,