Kursplan för Skeppsmäkleri

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChartering practice and shipbroking
 • KurskodSJO296
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81117
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen, del B 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2024 em L DIG
 • 03 Apr 2024 em L DIG
 • 19 Aug 2024 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

MMS140 Introduktion till internationell logistik
MMS105 Fartygs befraktning, operation och ship management
MMS115 Företagsförlagt projektarbete (eller motsvarande arbetslivserfarenhet)

Programantagning till masterprogrammet Sjöfartens organisation och ledning anses motsvara ovanstående förkunskapskrav.

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i sjöfartsekonomi, tankbefraktning och torrlastbefraktning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara skeppsmäklarens roll och ställning gentemot sin principal (sk. authority)
- Förklara den affärsetik som präglar shipping.
- Förklara hur skeppsmäklarens roll kan bidra till de globala hållbarhetsmålen  
- Förklara certepartier (torrlast och tank) samt relatera lasters och fartygs egenskaper och hur det påverkar affären.
- Förklara hur en last respektive ett fartyg kommer ut i marknaden och hela förhandlingsprocessen användande av gängse förkortningar och fackuttryck.
- Använda World Scale
- Förklara financiella element (frakt, demurrage, dispatch, kommision)
- Förklara risker/möjligheter att frakta på time charter trip istället för en resebefraktning
- Förklara samt genomföra liggetidsberäkningar (torrlast respektive tank)
- Överskådligt beskriva sjöfartsrelaterade organisationer; säte, uppdrag, typ av organisation och vad de gör för sina medlemmar. 

Innehåll

Kursen är indelad i två delar: Torrlastbefraktning och tankbefraktning.

Övergripande läromål
- Internationella sjöfartsorganisationer.
- Affärsetik, att agera "as agent to" och vikten av att inte agera utanför sina befogenheter.

Torrlastbefraktning
- Fartygstyper och dimensioner
- Fraktmarknad och praxis
- Certepartier
- Tvister och ansvarsförsäkring

Tankbefraktning
- Tankfartyg och system
- Oljemarknad
- Worldscale
- Resecertepartier
- Timecharter
- Liggetid
- Certepartiets finansiella element

Organisation

1) Föreläsningar och övningar i klassrummet
2) Inlämningsuppgifter
3) Presentationsuppgift

Litteratur

Kursen använder sig av senaste utgåvan av Institute of Chartered Shipbrokers böcker: 

- Tanker Chartering
- Dry Cargo Chartering

På grund av kraftig revidering rekommenderas EJ böcker före 2014.

Kontakta examinator för bokbeställning.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Inlämningsuppgift och muntlig presentation
Del B: Skriftlig tentamen

Hjälpmedel vid tentamen
Typgodkänd miniräknare

Slutbetyget bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.