Kursplan för Juridisk och ekonomisk översiktskurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBasics of law and economics
 • KurskodSJO134
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76158
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2021 fm L DIG
 • 14 Jan 2022 em L DIG
 • 19 Aug 2022 em L DIG
0221 Tentamen, del B 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2021 fm L DIG
 • 14 Jan 2022 em L DIG
 • 19 Aug 2022 em L DIG
0321 Muntlig tentamen, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Daniel Eriksson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i civilrätt, främst inom det handelsrättsliga området. Kursen skall vidare höja och förbättra säkerheten till sjöss genom att studenten får kunskaper i sjörätt och nationellt/internationellt sjösäkerhetsarbete. Genom lösning av praktiska problem och studie av domstolarnas rättstillämpning skall studenten förvärva grundläggande färdighet i juridisk problemlösning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Juridiska lärandemål:

-Förklara grundläggande juridiska begrepp.
-Tillämpa juridisk metod för att lösa rättsliga problem.
-Tillämpa grundläggande regelverk inom avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt.
-Visa kännedom om förekommande regelverk som berör sjöfarten internationellt och nationellt samt sjörättsliga frågeställning.
-Visa god kännedom om förekommande regelverk inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
-Visa god kännedom om branschspecifika standardavtal inom ship management, fartygs reparation, fartygsbygge och återvinning av fartyg.
-Tillämpa relevanta regelverk inom arbetsmiljö och miljöskydd.
-Relatera till affärsetiska aspekter.
-Relatera till etiska aspekter i förhållande till arbetsrätt.
 • förklara grundläggande juridiska begrepp.
 • visa grundläggande förståelse inom avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt.
 • visa kännedom om förekommande regelverk som berör sjöfarten internationellt och nationellt.
 • visa god kännedom om förekommande regelverk inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
 • visa god kännedom om bransch-specifika standardavtal inom ship management, fartygsreparation, fartygsbygge och återvinning av fartyg.
 • tillämpa relevanta regelverk inom arbetsmiljö och miljöskydd.
 • relatera till affärsetiska aspekter.
 • relatera till etiska aspekter i förhållande till arbetsrätt.
Ekonomiska lärandemål:
 • förklara de grundläggande befraktningsformernas (skeppslega, tidsbefraktning och resebefraktning) funktioner och kostnadsfördelning samt hur detta kan påverka maskinavdelningen, med särskilt fokus på fart och bunkerförbrukning.
 • beräkna en enklare resekalkyl och förklara dess ingående delar samt relatera dessa till befraktningsform.
 • förklara och sätta i relation hur maskinavdelningens handlande kan påverka reseresultatet.
 • förklara principerna för liggetidsberäkning och göra en enklare beräkning av liggetid och demurrage.
 • förklara hur maskinavdelningen handlande kan påverka liggetidsberäkningen särskilt beaktande avgivande av notis samt "fel från fartyget".

Innehåll • Juridiska begrepp
 • Grundläggande avtalsrätt och köprätt
 • Befälhavarens avtal och fullmakt
 • Köprätt, Associationsrätt, Arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning
 • Skadeståndsrätt och Redarens skadeståndsansvar
 • Sjörätt med inriktning på fartyget, registrering, sjövärdighet, lastansvar, bärgning och gemensamt haveri. Nationell och internationell säkerhetslagstiftning.
 • Bransch-specifika (BIMCO) standardavtal
 • Marina försäkringar
Ekonomiskt innehåll:
 • Befraktningsformers funktion och kostnadsfördelning
 • Resekalkylering
 • Principerna för liggetidsberäkning
 • Hur det kommer sig att befraktningskontoret kommer med så "knasiga orders" ibland?

Organisation

Juridikdel (del A+B):
 • Föreläsningar
 • Övningstillfällen
Ekonomidel (del C):
 • Föreläsningar

Litteratur

Juridisk litteratur:
 • Praktisk Sjörätt, tredje upplagan Isbn: 9789172238138
Ekonomi litteratur:
 • Material på kurshemsidan I Canvas

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursens två delar examineras genom tentamen vid separata tillfällen.
 • Del A+B: Juridik. Skriftlig digital tentamen (betygsskala TH: U, 3, 4, 5).
 • Del C: Ekonomi. Muntlig tentamen (betygsskala UG: underkänd/godkänd).
Tillåtna hjälpmedel:
 • Lagtext
 • Konventioner
 • Avtal
 • Chalmersgodkänd kalkylator
Kursen betygsätts enligt betygsskala TH (U, 3, 4, 5).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/1 Monitor compliance with legislative requirements
  Ingår även i kurs:MMS040,
 • A-III/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and protection of the marine environment
  Ingår även i kurs:LNB802,SJO571,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0221 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0121 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0221 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0121 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0121 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0221 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination