Kursplan för Sjöfartsjuridik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime law
 • KurskodSJO131
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75157
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2024 fm L
 • 04 Apr 2024 fm L
 • 26 Aug 2024 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i civilrätt, främst inom det handelsrättsliga området. Kursen skall vidare höja och förbättra säkerheten till sjöss genom att studenten får kunskaper i sjörätt och nationellt/internationellt sjösäkerhetsarbete. Genom lösning av praktiska problem och studie av domstolarnas rättstillämpning skall studenten förvärva grundläggande färdighet i juridisk problemlösning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara grundläggande juridiska begrepp
- Tillämpa juridisk metod för att lösa rättsliga problem
- Tillämpa grundläggande regelverk inom avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt
- Identifiera sjörättsliga frågeställningar
- Visa god kännedom om förekommande regelverk som berör sjöfarten internationellt och nationellt
- Visa god kännedom och kunna tillämpa på området förekommande regelverk inom arbetsmiljö och arbetsrätt
- Tillämpa relevanta regelverk inom sjörätten
- Identifiera etiska problem i förhållande till gällande lagstiftning samt förklara grundläggande etiska ställningstaganden i förhållande till exempelvis kontraktsrätt

Innehåll

- Grundläggande avtalsrätt
- Fullmaktslära
- Befälhavarens avtal och fullmakt
- Köprätt, Associationsrätt, Arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning
- Skadeståndsrätt och Redarens skadeståndsansvar
- Redarens skadeståndsansvar avseende miljöskador
- Sjörätt med inriktning på fartyget, flagg, register, panträtter, bärgning, kollisioner, last, Haag-Visby, sjölagen kap 13, gemensamt haveri, försäkring, administration, dagböcker, sjöförklaring och passagerare
- Nationell och internationell säkerhetslagstiftning

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar och övningstillfällen. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen

Hjälpmedel vid tentamen
- Lagtext
- Konventioner
- Avtal

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/1 Monitor compliance with legislative requirements
  Ingår även i kurs:SJM060,SJO765,
 • A-II/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and the protection of the marine environment
  Ingår även i kurs:SJM040,SJM055,SJM097,