Kursplan för Industriellt projektarbete

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustry project
 • KurskodPPU171
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Industriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34119
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

PPU215 Forskningsmetodik i produktionsprojekt

Syfte

Industrin efterfrågar ingenjörer som kan lösa öppna problem, på ett hållbart sätt, genom att applicera teoretisk kunskap i verkligheten. Med målsättningen att uppfylla denna förhoppning samarbetar kursen med industriella partners för att erbjuda verkliga projekt med fokus på lärande i ljuset av kunskapens användande. Visionen är att studenterna ska göra sina första avtryck i industrin och samtidigt bygga upp ett personligt nätverk, viktiga förutsättningar för en framtida karriär. Kursen fungerar också som en förberedande övning för stundande examensarbeten.

Syftet med kursen är således att studenterna, genom aktivt samarbete i en projektgrupp, ska lära sig att: lösa industriella problem, använda etablerade ingenjörsmetoder, arbeta i team samt effektivt kommunicera med olika intressenter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Formulera ett tydligt problem och skapa en projektplan.
- Välja och tillämpa lämpliga ingenjörsmässiga metoder och verktyg för att lösa givet problem.
- Bedöma ingenjörsmässiga lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv med avseende på både vetenskapliga och etiska frågor.
- Dela upp arbetet i specifika uppgifter, fördela ansvarsområden och fördela uppgifter i tiden.
- Ta fram projektresultat genom att följa en etablerad metodik.
- Arbeta i projektgrupper samt analysera arbetet med avseende på gruppdynamik och interkulturell kommunikation.
- Organisera och bidra till projektmöten.
- Skriva en teknisk rapport som följer en etablerad akademisk struktur. Detta inkluderar referenshantering, tabeller och figurer enligt praxis.
- Presentera projektets resultat tillsammans med egna reflektioner för andra studenter.
- Presentera ett projektetarbete med fokus på projektarbetets arbetsmetodik och resultat för projektets företagsrepresentanter.
- Ge konstruktiv kritik till andra projektgruppers arbete och svara på liknande kritik från andra.

Innehåll

- Riktigt industriprojekt
- Projektarbete: strukturerat ledarskap och uppgiftsallokering
- Hjälp med skrivande av teknisk rapport och poster
- Arbete i team: teori och praktik
- Träning och coachning i muntlig presentation
- Träning i att ge och motta kritik

Organisation

Hörnstenen i denna kurs är att arbetet sker i form av ett grupparbete i ett riktigt industriprojekt. Vid kursstart delas deltagarna in i projektgrupper som i sin tur erbjuds varsitt projekt, på förhand förankrat hos en industriell partner. Varje projektgrupp tilldelas sedan en handledare som hjälp att nå uppsatta mål. Dessa möten kan inkludera hjälp att finna lösningar till oväntade problem, teknisk hjälp relaterat till tillämpad mjukvara eller skrivhjälp relaterat till den tekniska rapporten. Projektgruppen gör flera företagsbesök där de möter företagsrepresentanter och formulerar en problembild, samlar data och information och skaffar sig nödvändig erfarenhet från industrin.
Dessutom innehåller kursen seminarier där studenterna får erfarenhet i att kommunicera med en större publik och arbeta i olika gruppaktiviteter. Varje grupp får dessutom tillgång till ett virtuellt projektrum för kommunikation och dokumentation. Detta rum används av handledaren för konstant uppföljning men också för att bedöma vissa läromål.

Litteratur

- Projektmetodik
- Vetenskapliga artiklar
- Föreläsningsmaterial

Examination inklusive obligatoriska moment

Bedömning baseras på flera delar av projektets resultat. Detta inkluderar: teknisk rapport + A2 poster, individuell presentation, utvärdering av projektkollegor samt reflektion om gruppdynamik och interkulturell kommunikation. Bedömning sker individuellt där skalan är 5, 4, 3 och Underkänt.