Kursplan för Fallstudier i form och tillverkningsteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnForm and manufacturing case studies
 • KurskodPPU101
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16116
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0109 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MPP111 Avancerad Formlära eller motsvarande

Syfte

Kursen inriktar sig på kreativt formutvecklingsarbete på avancerad nivå men utifrån en funktionell och teknisk synvinkel. Det ger möjligheter att tillämpa mer tekniska och funktionella krav från ingenjörsdrivna kurser och att komma till insikt om hur olika typer av tillverkningsmetoder och material kan alternera och korsbefrukta varandra i formgivningsprocessen. En explorativ omvandlingsprocess från abstrakt formarbete till en mer konkret produktdesign kommer att erbjuda en chans att arbeta med visuell kvalitet, estetiska egenskaper, funktionalitet men också rent tekniskt. Vidare syftar kursen till ge en djupare förståelse för kopplingen mellan formintention och formuleringen av ett specifikt formspråk.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

A. Koppla samman möjliga formgeometrier/varianter med olika material och tillverkningstekniker genom att analysera ett givet produktområde.
B. Kategorisera identifierade formvarianter i grupper utefter applikationsmöjligheter.
C. Tolka valda formvarianter med avseende på tekniska och funktionella formdrivare (krav/möjligheter).
D. Utveckla en stor variation och spridning av nya formidéer och geometrier för givet produktområde med funktion och tillverknings- och materialteknik som utgångspunkt.
E. Strukturera de nya formidéerna i variationsmatriser enligt möjliga lösningstyper.
F. Reflektera över formresultat sett både till övergripande struktur och på detaljnivå och iterera genom att använda adekvata metoder och genom att alternera mellan både fysiska och digitala media till önskvärt resultat.
G. Redogöra för, analysera och diskutera slutgiltigt resultat med avseende på formintention, tekniska och funktionella aspekter, process och metodval.

Innehåll

Kursen kretsar kring ett stort projekt och är knutet till tre block som i sekvens bildar ryggraden för den process som driver projektet.  Grovt omfattar lärandemål A-C block 1, D-E block 2 och F-G block 3.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, kreativa övningar, praktiska övningar, seminarier och schemalagd tid för reflektion.
A-B: Föreläsning, övningar, analys av givet produktområde, handledning, seminarie med andra projektgrupper.

C: Föreläsningsserie om material och tillverkningsteknik, expertis inom specifikt produktområde, övningar, handledning, samt teknikseminarie med andra projektgrupper.

D-E: Föreläsningsserie över formteori, metoder och verktyg för formsyntes, semantik, litteraturstudier, kreativa och praktiska övningar, handledning samt formseminarie med andra projektgrupper.

F: projektarbete, handledning, seminarie

G: slutredovisning med peer review

Utöver ovan nämnda aktiviteter görs även reflekterande dagbok och visuell portfolio för vart och ett av de tre blocken i projektarbetet. Detta ger studenten möjlighet att samla in, strukturera, värdera och dokumentera den kunskap och erfarenhet man fått och därigenom skapas möjligheter att ta upp enskilda och kritiska reflektioner kring det egna kreativa arbetet.

Organisation

Se "Innehåll".

Litteratur

Annonseras vi kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

A-C: Närvaro (80%) på föreläsningar. Aktivt arbetande med övningar/uppgifter i klassrum. Ta vara på handledningstillfällen. Aktivt deltagande på seminarier. Redovisa tydliga resultat för block 1 i form av visuella mappningar, matriser samt visuella sammanställningar för form, uttryck och persona. Slutföra och lämna in Reflektiv dagbok och visuell dagbok för block 1.

D-E: Närvaro (80%) på föreläsningar. Aktivt arbetande med övningar/uppgifter i klassrum. Ta vara på handledningstillfällen. Aktivt deltagande på seminarie. Redovisa tydliga resultat för block 2 i form av schematisk överblick över formutvecklingsarbete, skisser och modeller. Slutföra och lämna in Reflektiv dagbok och Visuell dagbok för block 2.

F-G: Aktivt arbeta med projektarbete. Ta vara på handledningstillfällen. Genomföra genomarbetad slutredovisning och peer review. Slutföra och lämna in Reflektiv dagbok samt visuell portfolio för block 3.

Övningar av förberedande karaktär i klassrum bedöms enligt princip U/G

Slutresultatet av projektarbetet bedöms baserat på process och faktiskt resultat enligt principen U, 3, 4 5 och är en sammanvägning dels av det gemensamma arbetet i grupp genom:

- Förmåga att använda sig av relevant fakta, teoribildning och metoder.
- Förmåga att omsätta/omvandla inhämtad kunskap till färdigheter och förmågor i formgivningsarbetet
- Förmåga att omsätta genomfört arbete i bilder, skisser eller andra representationer av process och resultat på relevant sätt.
- Att använda ett relevant vokabulär vid seminarier och slutpresentation.

dels genom:

- individuella prestationer i Reflektiv dagbok och Visuell portfolio dels för respektive box.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.