Kursplan för Hållbar utveckling

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable development
 • KurskodPPU065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56125
 • Max antal deltagare49
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Ergonomi TD (MTT010)
Design & Användaranpassning (MMF274) eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse för de komplexa sammanhang och samband som påverkar hållbarhetsanpassning, av produkter (och tjänster), sett ur ett livscykelperspektiv samt att visa på ingenjörens påverkansmöjligheter på olika nivåer och områden. Vidare syftar kursen till att ge en överblick över olika metoder och verktyg som tillämpas inom hållbar produktutveckling utifrån ett systemperspektiv och de olika stegen i den traditionella designprocessen.

En central utgångspunkt är att kursens olika moment skall ge kunskaper och träna på färdigheter i att bryta ner komplexa hållbarhetsfrågeställningar till hanterbara delproblem som ligger inom ingenjörens påverkansområden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för begreppet hållbar utveckling ur olika dimensioner och perspektiv såsom kritiska hållbarhetsproblem i världen, kopplade till t ex befolkningsökning, fattigdom, klimatpåverkan, ekosystemtjänster mm. Samt visa förståelse för den komplexitet som påverkar huruvida mänskliga behov kan uppfyllas inom miljöns begränsningar.
 • Hantera och strukturera stora övergripande frågeställningar inom hållbar utveckling genom att identifiera och kunna avgränsa till hanterbara delproblem utifrån ingenjörens tänkta påverkansområde.
 • Utifrån ett systemperspektiv, utföra kvalitativa hållbarhetsanalyser på produktnivå och föreslå åtgärder för en produkt.
 • Redogöra för några olika drivkrafter och hinder på företags/organisationsnivå för att förbättra produkters och tjänsters hållbarhetspåverkan.
 • Redogöra för innehåll och användning av aktuella metoder och verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete på olika nivåer.
 • Redogöra för hur bedömning av miljöpåverkan sker i förhållande till hållbar utveckling.
 • Redogöra för hur attityder, normer och vanor kan utgöra hinder eller drivkrafter för en hållbar utveckling på individ-, organisations- och samhällsnivå.
 • Tillämpa problemlösning samt kritiskt och kreativt tänkande i grupp med syfte att förena industridesign med sociala aspekter, ekologi och ekonomi i design/produktutvecklings-processen.
 • Reflektera över sin yrkesroll och sitt professionella ansvar, såväl som sin medborgarroll i förhållande till hållbar utveckling.
 • Skilja fakta från värderingar, identifiera etiska dilemman och kunna tillämpa och diskutera etiska avvägningsprinciper, samt argumentera för olika aspekter och ståndpunkter i samband med hållbar produktion.
 • Ha visat på förståelse i hantering av komplexa hållbarhetsproblem vid prioritering av åtgärder både på systemnivå och detaljnivå för att visa på ett helhetstänkande.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre parallella huvudspår som behandlar hållbar utveckling ur olika perspektiv och på olika nivåer; system-/samhälls-, företags- och individnivå. De parallella spåren är indelade i fyra etapper:

 1. Komplexitet och samband. Här diskuteras allmänna hållbarhetsfrågor (wicked problems exempelvis befolkningsökning, klimatpåverkan mm). Viktiga problem som finns kring människans påverkan på ekosystemen definieras.
 2. Vad vi kan göra. Strategier för hållbar utveckling på olika nivåer och prioriteringar. Drivkrafter och hinder för olika strategier, diskussion kring konflikter mellan aktörer och nivåer.
 3. Hur vi kan göra. Praktiska metoder/verktyg för att förbättra hållbarhetsprestanda för produkter (och tjänster). Exempelvis. Naturliga stegets fyra systemvillkor, Cradle to Cradle och livscykelanalys (screening) m.fl.
 4. Hur det blev. Här redovisas ett större tillämpningsprojekt som genomförs som grupparbete under kursen. I projektet ska metoder och verktyg som har presenterats under kursen tillämpas. Även en individuell förändringsuppgift redovisas här. Kursen sammanfattas och summeras.

Organisation

Undervisningen bedrivs dels i ett teoriavsnitt med föreläsningar samt övningsmoment i form av laborationer (workshops) och diskussionsuppgifter ca 50 h, övningar, uppgifter och projektarbete i grupp ca 100 h samt enskilt arbete ca 50 h. Totalt ca 200 arbetstimmar.

Litteratur

 • Hållbar utveckling - En introduktion för ingenjörer och andra problemlösare. Fredrik Gröndahl och Magdalena Svanström, senaste upplagan.
 • Okala Practitioner - Integrating Ecological Design, IDSA, Steve Belletire, Louise St. Pierre, Philip White. (en mörkbrun folder). ISBN: 978-0-9851674-0-0

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuell examination i form av inlämningsuppgift/inlämningsuppgifter samt skriftlig examination såsom dugga, seminarieuppgift samt laborationer (workshops)/övningar och projekt. Ytterligare detaljer presenteras i kurs-PM. Betygsskala U, G. Godkänt krävs på alla ingående moment.


Obligatorisk närvaro på seminarier, redovisningar av uppgifter och projekt, minst 80% på föreläsningar, handledningar och laborationer (workshops) samt aktivt deltagande på samtliga laborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.