Kursplan för Användarstudier - Att förstå användaren och dess krav

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUser studies - Understanding the user and its requirements
 • KurskodPPU032
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66113
 • Max antal deltagare35
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Dugga 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66182
 • Max antal deltagare35
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Dugga 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Information saknas

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen IMS040 Ergonomi, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter i att på ett effektivt sätt samla in och analysera brukarkrav i utvecklingsprocessens tidiga faser genom en användarcentrerad designprocess.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Förstå och redogöra för nyttan med användarcentrerat utvecklingsarbete.
  2. Redogöra för, tillämpa och jämföra metoder för insamling av användarinformation, t.ex. observationer och intervjuer.
  3. Redogöra för och tillämpa metoder för sammanställning och analys av användarinformation.
  4. Kommunicera användning och användarkrav på ett övertygande sätt.

  Innehåll

  Kursen introducerar teorier och metoder kring användning och användarkrav, samt hur dessa systematiskt kan hanteras i en utvecklingsprocess. Fokus ligger på frågebaserade och observationsbaserade datainsamlingsmetoder och hur dessa genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Både så kallade kvalitativa och kvantitativa metoder ingår i kursen, men med tyngdpunkt på insamling av kvalitativ data. Den teoretiska kunskapen om ovanstående examineras genom en dugga, medan färdigheten i att tillämpa metoderna praktiseras i ett projektarbete i grupp. Målet med projektet är att ta fram kravbild för en specifik lösning som förbättrar användningen och bättre uppfyller användarnas krav än befintliga lösningar. Projektarbetets resultat presenteras på ett slutseminarium, och kursen avslutas med en kreativ workshop där projektgrupperna får arbeta fram lösningar med utgångspunkt ur en annan grupps kravbild. Kursen har relevans ur ett hållbarhetsperspektiv då grundfilosofin är att produkter ska utvecklas för att tillgodose människors behov snarare än t.ex. maximera deras konsumtion.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, övningar, seminarier/handledning av projektarbete (ca 40h) och eget arbete (ca 160 h). Totalt ca 200h. En stor del av kursen sker som projektarbete i grupp vilket ställer höga krav på planering och genomförande av arbetsuppgifter. I kursen ingår också en skriftlig dugga.

  Litteratur

  Kompendiet "Lyssna till kundens röst" delas ut på kurshemsidan. Övrig kurslitteratur anges vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänd kurs krävs aktiv närvaro på övningar och handledningstillfällen, godkänt resultat på skriftlig dugga ,samt godkänt resultat på tillämpningsprojektet. Betygsskala U,3,4,5. Betyget grundas på både skriftlig dugga och projektarbete, där projektet viktas tyngre.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2021-05-06: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 30 till 35 av PA/UBS
    [Kurstillfälle 1]