Kursplan för Lärande och ledarskap i praktiken - breddning

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInternship breadth
 • KurskodMVE391
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40112
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 40117
  • Max antal deltagare35
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0116 Inlämningsuppgift 7,5 hp
  Betygsskala: TH
  7,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Godkänt i kurserna Lärande och ledarskap i praktiken 2 (CIU212), Utvecklingsprojekt i praktiken (CIU260) och Modeller för förståelse (MVE380).

   Syfte

   Syftet är att studenten skall vidareutveckla sin förmåga att förstå lärandets och ledarskapets villkor och genomförande genom att se hur detta görs i en miljö som väsentligt skiljer sig från tidigare praktikplatser. Utifrån denna variation, och de kontraster som uppstår i jämförelse med tidigare praktik, skall insikterna fördjupas och prövas mot de teoretiska kunskaper inom lärande och ledarskap som studenten tillägnat sig under masterstudier.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
   • syntetisera kunskaper om lärande och ledarskap, hämtade från praktik och teori, för att analysera kunskapernas relevans och användbarhet,
   • använda djupa och breda kunskaper om lärande och ledarskap för att analysera och förstå hur lärande och ledarskap fungerar och kan utvecklas i olika praktiska sammanhang,
   • visa att studenten utvecklat insikter och färdigheter inom lärande och ledarskap som är värdefulla för yrkesutövningen, samt har förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap,
   • ge konstruktiv återkoppling på lärande och ledarskap i praktiken och i denna återkoppling använda sin specialkompetens inom lärande och ledarskap för att skapa insikter för nuvarande eller tidigare VFU-organisationer.
   • använda vetenskapligt arbetssätt för att undersöka praktik och utveckla fördjupad förståelse av aspekter av lärande eller ledarskap i praktisk kontext.
   • på ett pedagogiskt sätt begripliggöra sina insikter och kunskaper för andra, både i formell- och mindre formell text,
   • ta ansvar och planera och styra sitt eget arbete utifrån mål och öppna uppgifter.

   Innehåll

   Denna VFU skall genomföras i en miljö som i väsentliga aspekter skiljer sig från de övningsskolor som studenten varit på tidigare. Med fördel kan studenten göra denna VFU på ett företag, ett annat skolstadie, en ideell- eller annan organisation eller hos enskild utbildningsanordnare, tex ett Science Center. Inte minst är det möjligt att studenten gör denna VFU utomlands. Ett avtal tecknas med praktikplatsen.
   Studenten gör egna synteser av kunskaper från studierna inom lärande och ledarskap och med utgångspunkt från dessa reflekterar kring erfarenheter vid nuvarande och tidigare VFU-platser. Detta dokumenteras i en blogg. I tillägg till detta skall studenten göra en mindre vetenskaplig undersökning på praktikplatsen. I samråd med handledare och examinator välja en forskningsfråga, data samlas in och analyseras. Tillvägagångssätt och slutsatser samlas i en kort rapport.

   Organisation

   Studenten föreslår VFU-plats. VFU-platsen skall godkännas av examinator innan kursen börjar. Varje VFU-plats skall ha en dedikerad handledare som examinator kan ha kontakt med. Ett avtal tecknas med organisationen där VFU skall genomföras.

   Denna VFU är medvetet flexibel för att tillåta att det görs utomlands, på annan plats Sverige eller vid annan tidpunkt. Kursen organiseras praktiskt utifrån den specifika VFU platsens möjligheter och ramar. Dock gäller att av kursens 200 timmas skall 120 timmar (normalt 15 per vecka i 8 veckor) vara förlagda till praktikplatsen och återstående 80 timmar (normalt 5 i veckan under 8 veckor plus tentaveckan) har studenten för att hantera dokumentation som visar att kursens mål nås.

   Ett mindre antal gemensamma seminarier hålls under kursens gång. Kursen avslutas också med ett tillfälle då de vetenskapliga rapporterna diskuteras.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   • En blogg på larandeochledarskap.se där studenten med gör egna synteser av kunskaper från studierna inom lärande och ledarskap och med utgångspunkt från dessa reflekterar kring erfarenheter vid nuvarande och tidigare VFU-platser.
   • En individuell tidsplan lämnas in av varje student där datum för inlämning av alla examinationsmoment anges.
   • Tidslogg skrivs av studenten, undertecknas av handledare, och lämnas in i Cancas med bestämda intervall, normalt tre gånger jämnt fördelade under kursen.
   • En kort rapport som redogör för en vetenskapliga undersökning som genomförts på praktikplatsen. Rapporten skall bara vara på ca 5 sidor med ändå följa den vetenskapliga rapportens format, förslagsvis med rubrikerna Introduktion, Bakgrund, Metod, Resultat, Diskussion och slutsats.
   • Respons på två andras studenterna bloggar
   • Medverkan vid seminarier och avslutande presentationer av rapporter. Dispens från detta examinationsmoment ges till studenter som gör sin praktik i en annan tidszon eller vid annan tidpunkt.
   Kursen examineras genom bedömning av samtliga ingående moment enligt proportioner som anges vid kursstart.

   Bedömningskriterier
   Följande fem dimensioner används vid bedömning av både blogg och rapport.

   Omfånget och djupet av det som iakttagits på praktikplatsen.
   Studenten vinnlägger sig om att få god inblick i hur lärande och ledarskapet är organiserat och fungerar. Vidare är studenten aktiv för att göra intervjuer, observationer och annat som gör att hen får inblick i hur lärande och ledarskap fungerar på praktikplats.

   Graden av koppling till det som lärts och erfarits under studierna på Lärande och ledarskap.
   Studenten hänvisar till litteratur, föreläsningar, tidigare VFU-perioder och andra källor till kunskap som studerat under programmet. Studenten syntetiserar det hen lärt och använda kunskaperna för att belysa skeenden som hen observerat under VFU.

   Originalitet och nytänkande.
   Studenten använder sin samlade kompetens och sina iakttagelser från praktik för att finna kreativa kopplingar, insikter och kanske lösningar på problem. Studenten strävar mot att se det som inte är uppenbart men som genom observation/data och kunskaper om lärande och ledarskap kan synliggöras även för andra.

   Kvalitén och tydligheten i texterna.
   Blogginlägg och rapporten är av mycket olika karaktär men båda skall vara skrivna så att läsaren förstår vad studenten säger och får en lättläst, logisk och sammanhängande presentation och argumentation.

   Genomförande.
   Studenten projektleder sig själv, planerar arbetet, gör en rimligt tidsplan som hen sedan håller och ser till att alla inlämningar görs i Canvas.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.