Kursplan för Modeller för förståelse

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModels for understanding
 • KurskodMVE380
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40116
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 27 Maj 2024 em J
 • 06 Okt 2023 em J
 • 29 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Problemlösning och lärande (MV365).

Syfte

Syftet är att fördjupa studentens förståelse för vetenskapliga modeller i allmänhet och naturvetenskapliga och pedagogiska modeller i synnerhet. Målet är att studenten, genom att studera modeller inom två så olika områden, skall skapa en bredare och djupare förståelse för modellbegreppet. Dessutom skall studenten få kunskaper om vedertagna modeller och tillvägagångsätt för modellering inom lärande och inom naturvetenskap och teknik. Då modeller spelar en viktig roll när man försöker förstå det okända skall denna kurs förbereda studenten för utvecklingsverksamhet, både inom teknisk/naturvetenskaplig verksamhet och inom undervisning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
 • redogöra för det vetenskapliga modellbegreppet och dess olika karakteristika och egenskaper
 • redogöra för valda lärandemodeller och deras egenskaper
 • använda etablerade lärandemodeller för att planera undervisning, motivera didaktiska beslut utifrån dessa samt utvärdera utfallet
 • redogöra för och kunna praktisera olika modelleringsstrategier samt att kritiskt kunna granska och klassificera en given modell
 • utveckla egna modeller inom lärande
 • utveckla, programmera och simulera egna modeller inom naturvetenskap/teknik
 • värdera vedertagna och studiekamraters modeller

Innehåll

I kursen kommer begreppet vetenskapliga modeller att diskuteras och analysera ur olika synvinklar: från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv till hur begreppet modell används inom olika vetenskapliga discipline. Taxonomier för olika former av modeller och vilka slags frågor de kan besvara kommer att behandlas. Vidare kommer vi att speciellt titta på modeller inom området lärande. Vi kommer att studera etablerade modeller både på en sociokulturell- och kognitiv nivå, men även på neuron nivå. Du kommer att utveckla egna modeller för lärande i en situation som intresserar dig. Slutligen kommer vi att studera modeller inom naturvetenskap och teknik. Du ges många tillfällen att utveckla egna modeller och värdera modeller skapade av andra.

Organisation

Denna kurs handlar om vetenskapliga modeller i allmänhet och om modeller inom naturvetenskapliga och lärande i synnerhet. De två sistnämnda behandlas i två specifika stråk, som vi kallar lärandemodeller och NT-modeller, som var och en har sin egen kursbok och sina egen progression. De kopplar dock till varandra genom det allmänna temat för kursen, vetenskapliga modeller. Kursen består organisatoriskt i huvudsak av föreläsningar, seminarier, laborationer, flera mindre modellerings projekt samt två något större modelleringprojekt, ett inom naturvetenskap/teknik och ett inom lärande.

Litteratur

 • Gerlee, P. och Lundh, T. (2012), Vetenskapliga modeller: svarta lådor, röda atomer och vita lögner, Studentlitteratur.
 • Phillips, D.C. och Soltis J (2014) Perspektiv på lärande, Studentlitteratur AB
Ytterligare artiklar presenteras på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinering sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom genomförande, redovisning och diskussion av de obligatoriska projekten och slutligen genom en skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.