Kursplan för Matematik, undervisning och bedömning

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematics, teaching and assessment
 • KurskodMVE375
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40115
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 21 Okt 2023 em J
 • 04 Jan 2024 em J
 • 21 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Rekommenderad förkunskap är kursen Matematik och samhälle (MVE370)

Syfte

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för undervisning i matematik genom att behandla didaktiska frågor och utmaningar men också genom studentens egna lärande, problemlösande, hypotessökande och teoribyggande inom algebra och talteori. Kursen har också som syfte att förbereda studenten på att kunna diskutera vetenskapsteoretiska frågor såsom "Vad karaktäriserar matematiken?".

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • planera och genomföra undervisningsmoment i matematik utifrån styrdokument och dokumenterade undervisningsmodeller,
 • redogöra för grunderna för formativ och summativ bedömning i matematik,
 • tillämpa matematiska grunder i relation till gymnasieskolans matematikkurser
 • kunna använda korrekt och relevant matematisk terminologi samt
 • redogöra för matematikens kunskapsmässiga särart, bevisens och tillämpningarnas roll

Innehåll

I denna kurs kommer används matematiskt innehåll med relevans för skolans. Detta material blir föremål för studentens egna lärande, för didaktiska överväganden, undervisningsplanering, bedömningsdiskussioner samt för att tydliggöra matematikens karaktär.
 • Exempel på elevers uppfattningar om matematiska begrepp och samband.
 • Återkoppling i teori och praktik.
 • Bedömning av skriftliga och muntliga elevprestationer.
 • Modeller för undervisning och lektionsplanering.
 • Praktisk övningsundervisning, röst och tal
 • Skolbesök.
 • Fördjupning av matematiska kunskaper med relevans för undervisning i skolan.
 • Diskussion om och praktik av oförberedda resonemang, konsten att ta tillvara på frågor och göra det till en lärandesituation.
 • Det matematiska argumentets kännetecken och roll .
 • Enkel användning av matematisk programvara.

Organisation

Undervisningen utgörs huvudsakligen av föreläsningar, seminarier och studenternas redovisningar. Vid seminarierna diskuteras artiklar, fallstudier och erfarenheter från skolbesök. Vid studenterna redovisningar behandlas uppgifter av didaktisk och matematisk karaktär, enskilt och i grupp.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas på kurshemsida innan kursstart. Den kommer att innehålla bland annat:
Aktuella läro- och ämnesplaner samt läroböcker för gymnasieskolan. Bybee, Rodger W., Taylor, Joseph A., Gardner, April., Van Scotter, Pamela., Carlson Powell, Janet., Westbrook, Anne., & Landes, Nancy. (2006). The BSCS 5E Instructional Model:Origins and Effectiveness. Colorado Springs: BSCS. Hagar, Gal., & Hee-Chan Lew (2008). Is a rectangle a parallelogram? Towards a bypass of van Hiele level 3 decision making. Paper submitted to TSG 12, ICME11, Mexico, Monterey. Hattie, John., & Timperley, Helen. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.  Flera aktuella artiklar som publiceras på webbsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursens examination har tre delar
 1. Redovisningsuppgifter: studenten skall anmäla sig redo att redovisa uppgifter.
 2. Inlämningsuppgifter och tillhörande seminarium
 3. Skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.