Kursplan för Matematik och samhälle

Kursplan fastställd 2021-04-29 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematics and society
 • KurskodMVE370
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40118
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp4,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen kräver påbörjat mentorskap i matematik och aktivt ideellt engagemang i ideell förening eller motsvarande med samhällsentreprenöriell uppgift, som exempelvis Intize.

Kursdeltagaren ska ha läst minst 30 högskolepoäng varav minst 20 hp i matematik.

OBS! Kursen startar i läsperiod två och avslutas i läsperiod fyra. Anmälan till kursen sker innan kursstart till Intize på https://www.intize.org/kursen/ där även sista anmälningsdatum anslås.

Syfte

Kursen har flera syften: Studenten skall

1. få erfara hur det är att leda och stödja andras lärande genom att verka som mentor.
2. utveckla sin förmåga att ta ett matematikdidaktiskt perspektiv och praktisera det i sitt mentorskap
3. få inblick i begränsningar och möjligheter i samhällsentreprenörens roller för att synliggöra samspelet mellan matematiken och samhället.
4. öka sin förmåga att reflektera kring sitt lärande och sin roll i olika relationer och kommunicera detta till andra.

Denna kurs är sprungen ur den tidigare kursen Samhällsentreprenörskap, TEK235.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • kunna synliggöra matematikens roll i samhället och för den enskilde
 • visa viss förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla matematikundervisning, pedagogisk och relationell verksamhet
 • redogöra för och diskutera olika matematikdidaktiska begrepp och idéer
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • visa viss förståelse för hur man kan bidra till att skapa social hållbar utveckling samt identifiera och problematisera ingenjörens samspel med samhället igår, idag och i framtiden
 • visa viss förmåga att känna igen diskriminering och annan kränkande behandling och beakta ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i mentorskapet
 • identifiera och problematisera vad det innebär att arbeta samhällsentreprenöriellt
 • Innehåll

  Lärande och undervisning (ca 2.5 hp)
 • hur man kan agera som mentor för att stödja lärande i matematik
 • exempel på aktiviteter som stödjer elevernas uppbyggnad av kunskaper i matematik
 • verktyg för att reflektera över det egna lärandet och övning på att skriva essä

 • Ledarskap (ca 3 hp)
 • gruppdynamik, att möta och leda människor samt etiska aspekter av detta
 • diskussion om matematikens roll i samhället och för den enskilde och ämnets samt ingenjörens roll för hållbar utveckling
 • diskussion om vad en samhällsentreprenör är och dess roll i samhället

 • Mentorspraktik (ca 2 hp)

  Organisation

  Kursen bygger på mentorskap i matematik och aktivt engagemang i en ideell organisation. Kursens innehåll är organiserat i fyra teman: mentorskap, matematikdidaktik, drivkrafter och gruppdynamik. Arbetet sker både i grupp och individuellt. Föreläsningar hålls ca 3-4 gånger per läsperiod på kvällstid. Föreläsningstillfällena består både av en föreläsningsdel av en tillfrågad expert och av en studentaktivitet.

  Litteratur

  Anges på kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli examinerad i kursen krävs:
 • 80 % närvaro på föreläsningar/seminarier
 • godkända inlämningsuppgifter
 • godkänd mentorspraktik, vilket normalt innebär 2 timmar per vecka i 20 veckor.
 • Baserat på resultaten ovan nämnda delar ges betygen U eller G.
 • Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.