Kursplan för Matematisk orientering

Kursplan fastställd 2022-08-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematics: a survey
 • KurskodMVE235
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • TemaMTS 1,5 hp
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

De som gäller för tillträde till programmet.

Syfte

Kursen syftar till att stimulera reflektion kring matematikens utveckling och betydelse genom historien liksom dess idag aktuella forskningsområden, samt ge en inblick i olika arbetsområden som en teknisk matematiker kan verka inom. Ett syfte är också att ge en grundläggande förståelse för vad begreppen jämställdhet, mångfald och likabehandling han innebära i praktiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Förklara hur matematikämnet växt fram och påverkat andra vetenskaper och samhället i stort
 2. Förklara några av matematikens forskningsområden och hur dessa tillämpas i olika ingenjörsdiscipliner
 3. Skriva en sammanfattande text som utgör en syntes av olika källor till information
 4. Förstå vad begreppen jämställdhet, mångfald och likabehandling står för.

Innehåll

Ett antal nedslag i matematikens historia och i aktuella matematiska forskningsområden av såväl inommatematisk som tillämpad karaktär, som tillsammans illustrerar ämnets bredd och betydelse. Exempel hämtas från bl.a. algebra, analys, beräkningsvetenskap, kombinatorik, optimeringslära, sannolikhetslära och statistik. I kursen ingår också en seminariedag där matematiker från industrin ger föredrag om deras dagliga verksamhet.

Under seminariedagen sker också föreläsningar kring jämställdhet, mångfald och likabehandling av både industrirepresentanter och representant från akademin.

Organisation

Föreläsningar, varav ett antal är gästföreläsningar av företrädare för olika matematiska forsknings- och tillämpningsområden samt en seminariedag med företrädare från industrin. Fackspråksföreläsningar.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar

Examination inklusive obligatoriska moment

Med utgångspunkt ifrån föreläsningarna i matematik skriver studenterna en sammanfattande text. Trots att föreläsningsserien saknar ett egentligt tema (annat än att orientera om matematik) förväntas studenterna, med fackspråksinslaget och föreläsningen om LaTeX som stöd, syntetisera central och stödjande information från olika föreläsningar till en sammanhängande text med en tydlig central idé vars syfte antingen är (i) att redogöra för hur matematikämnet utvecklats, påverkar och interagerar med andra vetenskaper och samhället i stort, eller (ii) att redogöra för några av matematikens centrala idéer och hur matematik tillämpas i ingenjörsdiscipliner, d v s säga någonting om den yrkesmässiga tillämpningen av matematik. Som obligatoriskt moment ingår också närvaro på seminariedagen inklusive gruppdiskussioner med gästföreläsarna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.