Kursplan för Matematisk statistik och diskret matematik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical statistics and discrete mathematics
 • KurskodMVE055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 49112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2023 em J
 • 03 Jan 2024 em J
 • 28 Aug 2024 em J
0205 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom diskret matematik, linjär algebra och analys.

Syfte

Kursen avser att ge
 • förståelse av grundläggande sannolikhetslära, statistik och kombinatorik som är viktig för tekniska studier i allmänhet och studier i datateknik i synnerhet.
 • färdighet i att förstå och använda det matematiska språket.
 • förmåga att kommunicera matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • identifiera problem inom tekniska studier och särskilt studier i informationsteknologi, som är lämpliga att behandla med fundamentala begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik.
 • beskriva och analysera sådana problem med begrepp och metoder i statistik och diskret matematik.
 • tillämpa grundläggande statistiska metoder som punkt- och intervallskattning, hypotesprövning och linjär regresion i problemlösning.

Innehåll

Kursen består av olika teman. Inom varje tema studeras relevanta matematiska begrepp. Samma kursmoment återkommer, i fördjupad framställning, i flera teman. De moment som ingår i kursen är:
 • Sannolikhetslära och Markovkedjor -- stokastiska variabler, väntevärde, varians, korrelation, betingade sannolikheter, stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen.
 • Statistik -- skattningar, konfidensintervall, test.
 • Kombinatorik -- kombinationer, permutationer, genererande funktioner.
I sannolikhetsläran läggs tonvikten på diskreta modeller.

Organisation

Kursverksamheten består av:
 • Föreläsningar som belyser och förklarar den matematiska teorin.
 • Lektioner där uppgifter med anknytning till teorin löses enskilt och i grupp.

Litteratur

Meddelas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.