Kursplan för Additiv tillverkning

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdditive manufacturing
 • KurskodMTT120
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34125
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2022 em J
 • 10 Jun 2022 fm J
 • 25 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser inom maskinteknik.

Syfte

Syftet är att etablera en grundläggande förståelse för additiv tillverkning som industriell metod för produktframställning. Kursen täcker beredning, design, processfrågor, materialval och grundläggande materialtekniska och processtekniska förutsättningar för framställning i metalliska och polymera material.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs skall studenten:
 • kunna beskriva grundläggande principer för additiv tillverkning,
 • kunna beskriva olika tekniker för additiv tillverkning,
 • uppvisa grundläggande färdigheter när det gäller design för additiv tillverkning,
 • kunna processer för additiv tillverkning för metalliska material och vissa polymera material,
 • förstå produktdesign och beskriva produktionsmöjligheter kopplat till potentiella tillämpningar,
 • kunna beskriva centrala tekniska möjligheter och begränsningar för additiv tillverkning och
 • kunna förklara materialtekniska förutsättningar, speciellt för pulverbäddprocesser och    trådbaserade/pulverbaserade deponeringsprocesser 

Innehåll

Kursen innefattar följande avsnitt:
 • Begrepp, definitioner och tekniker inom additiv tillverkning (AM)
 • Beredning, dvs hur man går från produktdesign till tillverkningsprocess
 • Tillämpningar för AM när det gäller typer av produkter, seriestorlekar, mm
 • Grundläggande processkunskap när det gäller olika tekniker
 • Teknik och metoder för metaller, polymerer, keramer
 • Material- och pulvertekniska grunder inom additiv tillverkning
 • Kvalitetssäkring av AM-komponenter
 • Integration av AM i en tillverkningskedja
 • Efterbearbetning av AM-detaljer

Organisation

Kursen organiseras i form av en föreläsningsserie där även ett antal gästföreläsare från industrin (användare av AM, utrustningsleverantörer, tillverkare av AM-produkter) bidrar med sin kunskap. Ett obligatoriskt projekt/grupparbete ingår i kursen. Projektet syftar till att deltagarna får träna sin förmåga att gå från design av en AM-detalj till att själva tillverka denna och sedan utvärdera dess egenskaper. Projektet redovisas både skriftligt och muntligt. Integrerat med föreläsningarna genomförs ett antal övningar i syfte att befästa vissa kompetenser när det gäller beredning, processkunnande, materialtekniska frågeställningar och designmöjligheter/applikationer.  

Litteratur

Kursen definieras av föreläsningsmaterial, övningsmaterial samt teoriavsnitt och laborationshandledningar. Kursen baseras i övrigt genom kursboken "Additive Manufacturing: 3D Printing, Rapid Prototyping and Direct Digital Manufacturing", Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker,  ISBN: 978-1-4939-2112-6 (Print) 978-1-4939-2113-3 (Online). Eventuella ändringar av kurslitteratur kan dock bli aktuella. Information om detta meddelas kursdeltagarna före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygssättning kommer att baseras på kombinationen av avslutande skriftlig examen och bedömning av obligatoriskt projektarbete. Bedömningen av projektarbetet kommer att baseras på kvaliteten av projektgruppens skriftliga rapport och muntliga presentation. Projektarbetet och laborationer är obligatoriska. Poängsättningen av godkänt projekt kan endast förbättra det individuella resultatet. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.