Kursplan för Produktionsledning

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduction management
 • KurskodMTT096
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34125
 • Max antal deltagare64
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursen PPU160 Produktionssystem.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en övergripande introduktion till produktionsledning inklusive framtida yrkesroller inom det produktionstekniska området. Det finns ett starkt fokus på praktisk och tillämpbar kunskap med flera exempel från industrin. Teorier och begrepp som presenteras i kursen har ett brett användningsområde inom produktion av alla typer av varor.  Tillämpningarna fokusera dock på tillverkningsindustrin. En bred översikt av tillverkningsföretag och viktiga begrepp och filosofier för att organisera och hantera tillverkningsföretag ges i syfte att bilda en gemensam bas och terminologi för de följande kurserna samt för framtida yrkeskarriär.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen ska studenterna kunna: - Urskilja och välja mellan olika produktionskoncept och filosofier. - Sätt produktionsfunktionen i ett företags sammanhang. - Definiera nyckeltal som mäter och styr produktionen enligt strategin. - Definiera viktiga begrepp som produktivitet , flexibilitet och kvalitet i en produktions sammanhang. - Redogöra för grunderna i Supply Chain Management. - Ta grundläggande sourcingbeslut. - Gör investerings- , produkt- , och lönsamhetsberäkningar. - Hantera underhåll och andra stödfunktioner. - Redogöra för betydelsen av standardiserade operationer och minimera variation. - Genomföra frekvensstudie och etablera fördelningstider. - Bedöma produktivitetspotentialen i en fabrik efter ett kort besök. - Hantera förbättringsprojekt i produktionen. - Diskutera relationen mellan ledningen och facket. - Förklara hur data från verkstadsgolvet kan användas i produktionsledning. Studenterna kommer även att få insikt i praktiska problem i att hantera en tillverkningsprocess.

Innehåll

Ämnena är:
- Produktionsledningsbegrepp och filosofier.
- Strategi och nyckeltal.
- Supply Chain Management och extended enterprise.
- Sourcing-beslut.
- Produktkalkyl.
- Investeringskalkyl.
- Lönsamhetsanalys baserad på produktionsförbättringar.
- Ledning av stödfunktioner.
- Produktivitet och standardiserat arbete.
- Ersättningar och frekvensstudie.
- Productivity Potential Assessment (PPA).
- Organisation av Produktionsförbättring och metoder.
- Ledning av förbättringsprojekt.
- Praktisk produktionsledning.
- Relation till facket och belöningssystem.
- Manufacturing Execution Systems.

Organisation

Ryggraden i kursen kommer att vara föreläsningar kombinerat med inlämningsuppgifter. Det kommer att finnas flera industriella studiebesök och gästföreläsningar av praktiker från näringslivet.

Litteratur

Litteraturen kommer att bestå av kapitel från läroböcker, artiklar och handouts från föreläsningarna. All litteratur kommer att finnas tillgänglig i elektronisk form utan kostnad för studenten.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen kommer att examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter varje vecka och grupparbeten. Det finns ingen skriftlig tentamen i slutet av kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.