Kursplan för Elinstallation med författningskunskap

Kursplan fastställd 2021-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectric installations and statutes
 • KurskodMTT060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEPO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 21114
 • Max antal deltagare35
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0109 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
0209 Tentamen 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2024 fm J
 • 07 Jun 2024 em J
 • 23 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Man skall ha läst följande kurser: EEK140/EEK141 eller EEK565 eller motsvarande samt ENM050/ENM051/ENM052 samt 15 hp av elkrafttekniska kurser på avancerad nivå (MPEPO kurser eller liknande).

Syfte

Kursen syftar till att ge de teoretiska kunskaper om och färdigheter i att tillämpa svensk lag, författningar, förordningar, föreskrifter, standarder, anvisningar mm för elektriska starkströmsanläggningar som krävs för den elkraftingenjör som avser ansöka om allmän installationsbehörighet hos Elsäkerhetsverket. Vidare syftar kursen till att i projektform ge övning i kreativitet och samarbete vid behandling av tillämpade anläggningstekniska frågeställningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- planera ett stort eldistributionssystem
- utföra elinstallationsberäkningar
- utarbeta elschemaritningar (elinstallationsritningar)
- redogöra för moderna elinstallationsprinciper och elinstallationsmateriel
- tillämpa gällande ellagar, arbetsmiljölag och elektriska starkströmsföreskrifter
- arbeta i team för att lösa olika praktiska elinstallationsproblem
- reflektera över tekniska val med utgångspunkt från ett etiskt förhållningssätt samt ur ett hållbarhetsperspektiv.
- redovisa projektresultatet skriftligt där projektets etiska och hållbarhetsaspekter ska ingå samt presentera och försvara projektet muntligt

Innehåll

Elinstallation:
- elinstallationsmateriel, elinstallationsberäkningar (belastningsförmåga, spänningsfall, utlösningsvillkoret), elinstallationsritningar, genomgång av elinstallationsreglerna.
Författningskunskap:
- genomgång av lagar och föreskrifter: arbetsmiljölagen och dess tillämpningar, ellagstiftning i EU, starkströmsföreskrifterna, elsäkerhetsanvisningar.
Projekt:
- design av ett eldistributionsnät för en stadsdel samt för en industri 

Organisation

Föreläsningar, övningar, projektuppgifter, studiebesök

Litteratur

SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna med kommentarer (SS 436 40 00)
SEK Handbok 438 Högspänningshandboken (SS 421 01 01), Högspänningsguiden
SEK Handbok 446 Elanläggningar - säkerhet vid arbete

SEK Handbok 457 Solceller Råd och regler för installationer
Ellag (1997:857)
Utvalda Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, betygskala: U eller G (80% rätta svar krävs för godkänd). Skriftliga och muntliga redovisningar av projektuppgifter. Deltagande i studiebesök + aktivt deltagande under kursens gång.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.