Kursplan för Tillverkningsteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManufacturing engineering
 • KurskodMTT031
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2022 em J
 • 11 Apr 2022 fm J
 • 18 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att ge en helhetsbild av industriell tillverkning, att ge en förståelse för kopplingen mellan utformning av produkter och kostnader för tillverkningen, samt att ge baskunskaper i industriella bearbetningsmetoder för serietillverkning. Kursen ska dessutom ge kursdeltagaren orientering i metoder för enstycks- och kortserietillverkning, inkluderande metoder inom 3D printing.

Vidare syftar kursen till att belysa tillverkningsmetoders roll i produktframtagningskedjan. Den framtida ingenjören bör behärska verktyg för processval inkluderande kostnadsanalys, tillverkningsanpassning (DFMA - Design For Manufacturing and Assembly) och beredningsteknik: CAM - Computer Aided Manufacturing, d v s datorstödd beredning för tillverkning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Kunna redogöra för en helhetsbild för industriell tillverkning

- Förstå kopplingen mellan produktutformning och tillverkningskostnader

 - Beskriva de viktigaste tillverkningsmetoderna för metalliska och polymera material

- Sålla och välja mellan olika tillverkningsprocesser m a p kostnad och kvalitetskrav inkluderat metoder för enstycks- och kortserietillverkning samt 3D-printing

- Anpassa produkters utformning efter rådande tillverkningstekniska förutsättningar

- Tillämpa stegen från enklare datorstödd beredning till tillverkning av detalj 

Innehåll

Kursen belyser de olika samverkande delarna i en processkedja som krävs för att framställa färdiga komponenter och produkter med specifika egenskaper. Förståelse för samspelet tillverkningsprocess-material-design är viktigt och kommer in i delar som rör processval och tillverkningsanpassning (DFM och DFA). Grunderna för olika tillverkningsprocesser presenteras, problematiseras och övas. Områden vilka behandlas i kursen:

- Tillverkningsprocessers roll i olika produktutvecklingsfaser inkluderande hållbarhetsaspekter

- Gjututrustningar och gjutmetoder, för t ex framtagning av höljen, konstruktionsanvisningar och materialaspekter

- Formande metoder för metaller: Plåtformning, strängpressning, smide, etc

- Pulvermetallurgi

- Skärande bearbetning för metalliska och polymera material som svarvning, fräsning och borrning

- Grundläggande processer för polymera material som t ex extrusion och formsprutning

- Fogningsteknik

- Prototyp- och kortserietillverkning med t ex 3D printing

- Sållning och val av tillverkningsprocess med hänsyn till t ex geometrisk form, tolerans och ytjämnhet

- DFA, Design for Assembly och DFM, Design for Manufacturing

- Introduktion till NC-teknik

- Datorstödd beredning (CAM) och demonstration av tillverkning av detalj

- introduktion till additiv tillverkning och träning av stegen från beredning/design till tillverkning av 3D-printad detalj

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, datorövningar och projektuppgifter. Laborationerna behandlar bearbetningsmetoder. Datorövningar behandlar datorstödd beredning (CAM).

Litteratur

Modern produktionsteknik del 1, Hågeryd, ISBN 91-47-05091-8
Manufacturing Process for Design Professionals, referenslitteratur, ett antal exemplar tillhandahålls under kursen via kursexaminator

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med skriftlig tentamen. För slutbetyg i ämnet krävs godkänd tentamen, godkänd laboration, godkända projekt. Projekten kvalificerar för bonus poäng på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.