Kursplan för Turbulensmodellering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTurbulence modeling
 • KurskodMTF271
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0220 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0320 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 28 Maj 2024 fm J
 • 06 Okt 2023 em J
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MTF072 Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik eller TME225 Strömningsmekanik, fortsättningskurs
eller någon motsvarande kurs

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall utveckla fördjupad kunskap och förståelse för moderna
avancerade turbulensmodeller för simulering av instabila flöden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för olika RANS turbulensmodelelr såsom k-eps, k-omega, Reynodsspämningsmodel, algebraisk  Reynodsspämningsmodel, V2F model, k-omega SST
 • Förstå och beskriva skillnaden mellan LES , RANS, URANS, DES och hybrid- LES - RANS
 • Ta fram de exakta transportkvationersn för turbulens med hjälp tensornotation.
 • Beskriv modellantaganden med hjälp tensornotation i turbulensmodeller.
 • Identifiera och tolka olika termer i turbulensmodeller.
 • Beskriva skillnaden mellan upplösta och modellerade Reynoldsspänningar
 • Beskriva olika metoder för att hantera problem med LES nära väggar
 • Beskriv fördelarna med Reynoldsspänningsmodeller jämfört med virvelviskositetsmodeller
 • Härleda  V2F modellen
 • Återge de olika rumsliga filterteknikerna i LES
 • Ta fram SGS-modeller med hjälp tensornotation
 • Förstå och beskriva begreppet modellerad (exempelvis SGS) dissipation mellan upplösta och modellerade skalor
 • Beskriva metoden för att föreskriva instationära, fluktuerande inloppsrandvillkor
 • Kunna genomföra en simulering med en kommersiellt CFD-kod

Innehåll

Utvecklingen av datorer och Computational Fluid Dynamics (CFD) har gjort numerisk simulering av komplexa strömnmingfall, förbränning, aero-akustik och värmeöverföringsproblem möjliga. Turbulent strömning i tredimensionella, komplexa geometrier kan hanteras - instationära eller stationära. Idag kan CFD-metoder ersätta eller komplettera många experimentella metoder, dvs. vi kan använda en numerisk vindtunnel i stället för en experimentell.

Idag är utförs de flesta CFD-simuleringar med traditionella RANS-metoder (Reynolds-Averaged Navier-Stokes). I RANS delar vi upp strömningsvariablerna i ett tidsmedelvärde och en turbulent fluktuation. Den senare är modellerad med en turbulensmodell såsom k-eps eller Reynoldsspänningsmodell. För många strömningsfall är det inte lämpligt att använda RANS, eftersom den turbulenta delen kan vara mycket stor och i samma storleksordning som den ttidsmelvärderade. Exempel är instationär strömning i allmänhet, med eller utan separation. För denna typ av strömning är det lämpligare att använda Large Eddy Simulation (LES). För att utvidga LES till höga Reynoldstal har man utvecklat nya metoder. Dessa kallas DES (Detached Eddy Simulation), URANS (Unsteady RANS) eller Hybrid LES-RANS. De är alla instationära metoder och de är en blandning av LES och RANS. I aeroakustik genereras ljudet av turbulens. Det bästa sättet att prediktera storskalig turbulens är att genomföra en instationär simulering av strömningsfältet (dvs. LES, DES, hybrid-LES-RANS eller URANS). Särefter predikteras ljudet med CAA (Computational Aero-akustik).

I LES, DES, URANS och Hybrid LES-RANS löser man upp den storskaliga delen av turbulensen med de diskretiserade ekvationerna medan den småskaliga turbulensen modelleras. Definitionen av ''storskalig'' varierar i de olika metoderna. Dessutom är gränsen mellan ''stor-'' och ''småskalig " ofta inte väldefinierad. Eftersom turbulensrn är tredimensionell och instationär, betyder det att simuleringarna alltid måste utföras som tredimensionella, instationära simuleringar .
Vi kommer att ta upp frågor som:
 • Hur ska jag göra mitt nät ?
 • Varför ska man LES använda ett icke-dissipativt diskretiseringsschema?
 • Är det nödvändigt att använda centralt diskretiseringsschema i DES och URANS?
 • Vad är det för skillnad mellan LES och instationär RANS?
 • Vilka turbulensmodeller kan jag använda i DES och instationär RANS?
 • För att öka numerisk stabilitet, kan en turbulensmodell med hög dissipation användas?
 • Hur föreskriver jag inloppsrandvillkor?
 • Inloppsrandvillkor: kan jag använda stationära inloppsrandvillkor? vilket är bäst, syntetiserad turbulens eller inloppsrandvillkor från en DNS?
I det första projektet kommer vi att lära oss att tolka resultat från en instationär simulering. Vi kommer också att använda ett kommersiellt CFD-program för att utvärdra olika RANS-turbulensmodeller.

När man gör en LES-URANS/DES-simulering, måste man ställa liknande frågor som när man gör mätningar:
 • När är strömningen fullt utvecklad så att jag kan börja tidsmedelvärda?
 • Hur länge behöver jag tidsmedelvärdera ?
 • Är det tillräckligt om jag får ett noggrannt medelhastighetsfält eller behöver jag också noggranna upplösta turbulenta spänningar ?
 • Hur gör jag för att uppskatta kvaliteten på min LES eller hybrid LES-RANS? Spectra? 2-punktskorrelationer? SGS-dissipation?

Den viktigaste nackdelen/flaskhalsen i LES är kravet att använda ett mycket fint rutnät nära väggarna. Rutnätet skall vara fint i alla riktningar, inte bara i riktningen normalt mot väggen. En stor del av forskningen om LES är idag fokuserad på att ta sig runt denna flaskhals. Ett sätt är hybrid-LES-RANS-metoden. I denna metod används RANS nära väggar och LES används i den återstående delen av domänen.


För mer information

Föreläsare hemsida

 

Organisation

see English version

Litteratur

E-bok som kan laddas ner från kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

see English version

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-06-10: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Examinator
   [2024-08-20 4,5 hp, 0320] Ges av institution