Kursplan för Strömningsmekanik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFluid mechanics
 • KurskodMTF053
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 55113
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 27 Okt 2023 fm J
 • 05 Jan 2024 fm J
 • 19 Aug 2024 fm J
0219 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0319 Konstruktionsövning 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Termodynamik och flervariabelanalys

   Syfte

   Strömmande gaser och vätskor förekommer i en mängd tekniska anordningar. Kursen avser att ge förståelse för de fysikaliska strömningsfenomen som förekommer i tekniska anordningar, samt att ge god kännedom om metoder som används för att lösa verkliga problem.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - utföra industriellt utvecklingsarbete inom strömningsområdet - tillämpa såväl kontrollvolymsformuleringar och differentialformuleringar som likformighetslagar - redogöra för grundläggande fenomen och metoder att behandla turbulens samt kompressibel strömning

   1. Förklara hur en fluid skiljer sig från en solid i termer av kraft-deformationssamband

   2. Förstå och kunna förklara begreppet viskositet

   3. Kunna definiera Reynolds tal

   4. Kunna karaktärisera ett strömningsfall och ha kännedom om vilka samband som är giltiga för ett specifikt fall

   5. Lagrangeskt och Eulerskt betraktelsesätt: kunna redogöra för skillnaden samt avgöra vilket betraktelsesätt som bör tillämpas i ett specifikt fall

   6. Kunna förklara vad ett gränsskikt och varför det uppkommer

   7. Kunna förklara koncepten strömlinje, partikelbana och stråk

   8. Förstå och kunna beskriva begreppet skjuvspänning

   9. Ställa upp en kraftjämvikt för ett fluidelement (krafter och tryckgradienter)

   10. Förstå och kunna förklara begreppen flytkraft och ångbildning

   11. Kunna lösa problem innefattande variationer i hydrostatiskt tryck och flytkraft

   12. Kunna definiera Reynolds transportteorem vilket inkluderar att behärska begreppen kontrollvolym och system

   13. Kunna Härleda kontinuitetsekvationen, impulsekvationen och energiekvationen för en kontrollvolym med hjälp av Reynolds transportteorem och lösa problem med hjälp av dessa relationer

   14. Härled kontinuitetsekvationen, impulsekvationen och energiekvationen på differentialform

   15. Kunna härleda och använda Bernoullis ekvation samt kunna använda relationen vilket innefattar att känna till dess begränsningar/giltighet

   16. Förstå och kunna förklara begreppet Newtonsk fluid

   17. Kunna redogöra för och använda dimensionslösa tal och pi-teoremet

   18. Kunna redogöra för uppkomsten av friktionsförluster vid rörströmning

   19. Kunna redogöra för skillnader mellan turbulent och laminär rörströmning

   20. Kunna lösa rörströmningsproblem använda Moody-diagram

   21. Kunna redogöra för ett gränsskikts utveckling vid anströmning av en plan platta (omslag laminär turbulent)

   22. Kunna redogöra för Blasius ekvation

   23. Reynolds tal för gränsskiktsströmning

   24. Redogöra för egenskaper hos turbulent strömning

   25. Förklara Reynolds dekomposition och härleda RANS ekvationerna

   26. Förstå och kunna redogöra för Boussinesqs ansats, turbulent viskositet

   27. Kunna förklara skillnaden mellan de olika områdena i ett gränsskikt och vad som karaktäriserar respektive område (viskösa underskiktet, bufferskiktet, logområdet)

   28. Kunna tillämpa von Karmans integralvilkor

   29. Kunna förklara uppkomsten av flödesseparation (exempelvis vid flöde kring cylinder)

   30. Kunna redogöra för metoder för undvikande eller senareläggande av avlösning

   31. Kunna härleda gränsskiktsformulering av Navier-Stokes ekvationer

   32. Förstå och kunna förklara begreppen förträngningstjocklek (displacement thickness), impulsförlusttjocklek (momentum thickness)

   33. Förstå, kunna förklara och använda begreppen strömningsmotstånd, formmotstånd, friktionsmotståd, lyftkraft

   34. Förstå och kunna redogöra för hur utformning av ett föremål och föremålets ytråhet påverkar strömningsinducerade krafterna på föremålet

   35. Mäta krafter på ett omströmmat objekt i ett modellförsök

   36. Kunna redogöra för begreppet vorticitet

   37. Förstå och kunna förklara grundläggande begrepp inom området kompressibel strömning (gaslagenljudhastighet, isentropisk strömning med areaförändringnormalstötMach-talsneda stötarPrandtl-Meyer expansion)

   Innehåll

   Grundläggande begrepp Kontrollvolymsamband för bevarande av massa, impuls, impulsmoment och energi Differentialekvationer för massa, impuls och energi Dimensionsanalys och likformighetslagar Rörströmning Turbulens Gränsskiktsströmning Kompressibel strömning Konstruktionsövning 2 omfattas av en CFD-övning där man skapar en 2D grid som används för att simulera ett gränsskikt (laminärt och turbulent) på en plan platta. Programvaran ICEM kommer att användas som mesh-verktyg och Fluent för att lösa ekvationerna som beskriver strömningsfältet. I övningen kommer mätdata bifogas som kommer från en vindtunnel där man har mätt upp gränsskikten från en plan platta. Denna data skall jämföras med CFD-simuleringen.

   Organisation

   21 föreläsningar 19 räkneövningar Följande delmoment är obligatoriska i kursen 1 laboration 2 konstruktionsövningar

   Litteratur

   Fluid Mechanics, Frank M. White, McGraw-Hill, New York

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.