Kursplan för Simulering av produktionssystem

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSimulation of production systems
 • KurskodMPR271
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34124
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som för masterprogrammet Produktionsutveckling, MPPEN.

Syfte

Kursens vision är att skapa en långtgående förståelse för potentialen hos virtuella verktyg i industriella innovationsprocesser. Det innebär fördjupad medvetenhet kring metoder och verktyg som integrerar simuleringsteknik i produkt-, process- och produktionsutveckling. Simuleringsverktyg har visat sig vara väldigt betydelsefulla och användbara i utvecklingen av hållbara produktionssystem genom att hantera ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter genom hela produktlivscykeln.

Syftet med kursen är att utveckla studenternas kunskap och praktiska förmåga inom utveckling av produktionsflöden, speciellt med avsände på dynamiska effekter. Ett viktigt kursmål är att, med hjälp av professionell simuleringsmjukvara, utveckla en diskret händelsestyrd modell av ett komplett produktionssystem. Modellen, i kombination med etablerad teori om flödesanalys, används senare för att utveckla produktionssystemet och rekommendera förbättringar med fokus på ekonomiska och ekologiska effekter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

LM1: Förklara grunderna för diskret händelsestyrd simulering (DES) och besluta i vilka situationer DES är ett användbart verktyg.
LM2: Planera och genomför ett simuleringsprojekt enligt en etablerad projektmetodik för simulering av produktionsflöden.
LM3: Bygg en simuleringsmodell som representerar ett komplext produktionssystem med hjälp av en professionell DES-mjukvara och etablerade tekniker för modellering.
LM4: Beskriv och använd tekniker för indatahantering.
LM5: Planera, designa och utför experiment för att förbättra ett produktionssystem baserat på en DES-modell.
LM6: Utvärdera alternativ för produktionsutveckling genom att använda DES och kunskaper om produktionssystem.
LM7: Beskriv och exemplifiera hur DES-studier kan bidra till ökad hållbarhet inom produktion.
LM8: Förstå och relatera till forskningsresultat publicerade i vetenskapliga artiklar.
LM9: Kommunicera och argumentera för resultat som genererats från ett simuleringsprojekt, exempelvis med hjälp av kvantitativ data, grafik från en simuleringsmodell eller egna analyser och bedömningar.

Innehåll

Kursen täcker följande områden:
- Teoretiska grunder i DES
- DES för hållbar produktion
- Systematisk arbetsmetodik för DES-projekt
- Teori och praktik i att bygga simuleringsmodeller i en professionell DES-mjukvara
- Teori och praktik i datahantering, tillämpad statistik och experimentdesign
- Flaskhalsanalys (Theory of Constraints) för utveckling av produktionsflöden
- Den virtuella världen som kommunikationskanal i effektivt ingenjörsarbete

Organisation

Kursen baseras på problemorienterat lärande. Den mest centrala delen i kursen är ett projektarbete som utförs i grupper om två. Sammanfattningsvis består kursen av sex läraktiviteter:
- Föreläsningar: Bas för teoretisk förståelse och för att supporta projektarbetet.
- Programmeringslektioner: Supportar lärandet av DES-programmering och utvecklar färdigheter i en professionell DES-mjukvara.
- Inledande övning: Lär känna DES-mjukvaran och dess användargränssnitt.
- Modelleringsövning: Träning i att bygga en simuleringsmodell, förberedelse för projektarbetet.
- Projektarbete: Övar färdigheter som tagits upp under kursen, exempelvis projektmetodik, DES-programmering, analys av produktionsflöden samt kommunikation av resultat.
- Presentation: Presentation av simuleringsresultat riktade till industriella intressenter.

Litteratur

- Kurs-PM
- Presentationsmaterial från föreläsningar
- Vetenskapliga artiklar
- Manual för simuleringsmjukvaran

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända övningar, projektrapport innehållande programmeringskod, presentation samt en dugga täcker alla delar av projektet. Betygsskalan är: 5, 4, 3 och underkänd.

För betyg 3, 4 och 5 krävs att alla utvärderingsmoment är individuellt godkända (projekt, inledande övning, modelleringsövning, dugga och presentation).

Resultaten i projektrapporten och simuleringsmodellen är av högsta vikt för slutbetyg på kursen. Resultat från den obligatoriska duggan utgör beslutsunderlag om projektresultatet står och väger mellan två betygsnivåer. Samma gäller kvalitén på presentationen som sammanfattar projektresultaten riktat till industriella intressenter.
Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.