Kursplan för Juridisk och ekonomisk översiktskurs

Kursplan fastställd 2022-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBasics of law and economics
 • KurskodMMS255
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 26 Okt 2023 fm L DIG
 • 12 Jan 2024 em L DIG
 • 23 Aug 2024 em L DIG
0222 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Kursen ger kunskaper och färdigheter inom juridik och regelefterlevnad med fokus på de rättsområden inom svensk rätt och internationella konventioner som är relevanta för rollen som maskinbefäl. Ekonomidelen ger grundläggande kunskap inom befraktning av fartyg.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Juridiska lärandemål:

  1. Identifiera och särskilja civilrättsliga från förvaltnings- och straffrättsliga förhållanden;
  2. Förklara sambandet mellan internationella konventioner och nationell lagstiftning;
  3. Förklara och utvärdera organisationsformer inom sjöfartsnäringen;
  4. Tillämpa vissa grundläggande principer inom avtals- och köprätt samt att förstå leveransklausuler;
  5. Särskilja fartygstyper, tillämpa regler om fartygs nationalitet och register
  6. Redogöra för och bedöma redaransvar och arbetstagares ansvar.
  7. Redogöra för funktion och ansvarsfördelning inom ship management;
  8. Tillämpa grundläggande regelverk inom svensk och internationell (sjö)arbetsrätt;
  9. Övervaka (”monitor” enligt STCW) och bedöma (”control” enligt STCW) regelefterlevnad sjösäkerhetslagstiftning.
  10. Redogöra för huvuddragen inom bärgning, sjöräddning och sjöförsäkring
  11. Tillämpa relevanta regelverk inom arbetsmiljö och miljöskydd.
  12. Relatera till affärsetiska aspekter.
  13. Relatera till etiska aspekter i förhållande till arbetsrätt.

  Ekonomiska lärandemål:

  1. Förklara vad termerna ”Ship Management och Commercial Management” är samt kunna redogöra vad de båda termerna innefattar
  2. Redogöra vilka de fyra olika sjöfartsmarknaderna är samt innebörden för var och en av dessa
  3. Förklara innebörden för de grundläggande befraktningsformerna Bareboat (BB), Time Charter (TC), Contract of Affreightment (COA), Voyage Charter (VC) samt även klargöra kostnadsfördelningen för respektive befraktningsform
  4. Beräkna en enklare resekalkyl (med givna värden) samt kunna redogöra vad TCE (Time Charter Earnings) är samt vad den har för funktion inom fartygsbefraktning
  5. Vad är ”Charter Parties och Voyage orders” och varför existerar dessa inom shipping?
  6. Liggetid (laytime) - vad är det? Hur fungerar det? Hur räknar man på en enklare liggetidsberäkning?
  7. Övertidsersättning (demurrage) - vad är det? Hur fungerar det? Hur räknar man på en enklare övertidsersättningsberäkning?
  8. Fart och bunkerförbrukning (speed and bunker consumption) - vad är det? Hur fungerar det och hur kan maskinavdelningen bidra positivt till detta samt vad innebär FIFO metoden?

  Innehåll

  Juridiskt innehåll:
  • Introduktion till juridik (lärandemål 1)
  • Internationella konventioner och svensk rätt (2)
  • Introduktion till associationsrätt: (3)
  • Grundläggande avtalsrätt och köprätt: Incoterms. (4)
  • Ship management (Shipman), och bareboatavtal (Barecon) (5) (7)
  • Sjöarbetsrätt: LAS MBL sjömanslagen, MLC (8)
  • Sjösäkerhet: fartygssäkerhetslagen, SOLAS, ISPS (9)
  • Sjöförsäkringsvillkor: NMIP, TSC Rules.(10)
  • Bärgning och sjöräddning: LOF (11)

  Ekonomiskt innehåll:
  • Begreppen ”Ship Management och Commercial Management”
  • De fyra fartygsmarknaderna
  • Befraktningsformers funktioner och dess respektive kostnadsfördelningar
  • Resekalkyler
  • Förhandlingar inom fartygsbefraktning
  • Principer för liggetidsberäkningar och övertidsersättningsberäkningar
  • Hur fungerar och vad innefattar voyage- och bunker ordrar som operations- och befraktningsavdelningen skickar till fartygen?

  Organisation

  Juridikdel (del A):
  • Föreläsningar
  • Övningstillfällen
  Ekonomidel (del B):
  • Föreläsningar

  Litteratur

  Juridisk litteratur:
  • Praktisk Sjörätt, tredje upplagan Isbn: 9789172238138
  Ekonomi litteratur:
  • Material på kurshemsidan I Canvas

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A examineras genom skriftlig digital tentamen. Del B examineras genom inlämningsuppgift.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  • A-III/1 Monitor compliance with legislative requirements
   Ingår även i kurs:MMS040,
  • A-III/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and protection of the marine environment
   Ingår även i kurs:LNB802,SJO571,