Kursplan för Järnvägstekniskt projekt

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject in railway technology
 • KurskodMMS200
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89135
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Järnvägsteknik eller motsvarande.

Syfte

Kursen ger en möjlighet att applicera kunskap inom järnvägsteknik på ett operativt problem. Utbildningsmiljön är utformad för att uppmuntra kommunikation och för att ge en erfarenhet av arbete i projektgrupp.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar,
 • hantera problem med öppna lösningar, detta inkluderar att hantera osäkerhet och begränsad information,
 • tillämpa tidigare utvecklade kunskaper och färdigheter om teori, metoder och verktyg för att hantera industriella problem inom järnvägstekniken,
 • använda ett holistiskt angreppssätt för järnvägstekniska problem, vilket inkluderar aspekter såsom ekonomi, logistik, miljö,
 • identifiera de största utmaningarna för att implementera lösningen,
 • planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa insikt och förmåga att arbeta i team och samarbeta i grupper med olika sammansättning,
 • identifiera etiska aspekter samt diskutera och bedöma dessas konsekvenser,
 • Analysera, synliggöra och problematisera vikten av jämställdhetsaspekter i utveckling av fordon, fartyg och transportsystem. 
 • Diskutera och reflektera över jämställdhet, jämlikhet och mångfald utifrån yrkesrollen ingenjör. 
 • skriftligt och muntligt redovisa en större teknisk undersökning och
 • behärska de specifika målen för det valda projektet.
Kursen relaterar till tillförlitlig utformning och underhåll av järnvägssystemet, vilket är en hörnsten i samhällets infrastruktur (i en mycket vid mening). Detta kopplar till de flesta av FNs mål för hållbar utveckling, antingen direkt (t.ex. målen 9 och 12) eller som medel för att uppnå målen (t.ex. målen 1 och 2).

Innehåll

Kursen är indelad i två block, ett kortare block som introducerar projektledning, teamarbete, ingenjörsetik och kommunikation samt projektspecifik teori. Det stora blocket är projektarbete i grupper om 3–6 studenter för att lösa och rapportera en specifik projektuppgift.

Tillgängliga projektämnen är kopplade till temat för järnvägsinriktningen inom masterprogrammet Mobilitetsteknik vilket är "Järnvägsmekanik med fokus på mekanisk nedbrytning som verktyg för förvaltning av järnvägstillgångar".

Studenterna lämnar sina önskemål om specifika projekt före kursstart.

Målsättningen är att samtliga projekt genomförs i samarbete med industrin.

Organisation

Projektarbete med handledning och integrerade föreläsningar om projektledning, teamarbete och kommunikation.
Klassen delas in i projektgrupper med 3-6 studenter vardera. Avsikten är att varje grupp skall kunna delas upp i undergrupper som arbetar parallellt med uppgifterna i projektet.

Litteratur

 • Evert Andersson, Mats Berg, Sebastian Stichel & Carlos Casanueva (2018) Rail systems and rail vehicles Part 1: Rail systems, KTH, Sweden.
 • Evert Andersson, Mats Berg, Sebastian Stichel & Carlos Casanueva (2018) Rail systems and rail vehicles Part 2: Rail vehicles, KTH, Sweden.
 • Additional hand-out material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsatta gruppresultat och presentationer inklusive planeringsrapport, muntlig presentation och opposition och slutrapport samt betygsatta individuella bidrag.

Individuella betyg bestäms till 80% från gruppens prestationer och till 20% från individuella bidrag.

Feedback till grupp och individuellt ges i möten med examinatorer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.