Kursplan för Praktik för Internationell logistik

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWork placement for the International logistics programme
 • KurskodMMS115
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81121
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt, del A 12 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp12 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Inlämningsuppgift, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 60 hp avklarade inom programmet Internationell logistik.

Poängen måste vara registrerade i Ladok 45 dagar innan kursen börjar. Kursgivande institution ansvarar för att förkunskaperna följs upp innan registrering.

Syfte

Projekt (Del A): Att låta studenten praktiskt tillämpa tidigare erhållna teoretiska kunskaper under realistiska förhållanden samt att ge en god grund och förståelse för framtida studier. Det praktiska momentet syftar även till att låta studenten reflektera över sitt eget lärande.

Inlämningsuppgift (Del B): Inlämningsuppgiften sker i form av rapportskrivning och ska genom att relatera till tidigare erhållna teoretiska kunskaper beskriva hur dessa tillämpas i praktiken. Rapporten skall även innehålla en analys av den specifika marknaden och företagets roll/position inom dess segment för att sätta in företaget i ett större sammanhang. Kursen avslutas med en presentation av rapport samt opponering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Ämnesspecifika lärandemål

- Självständigt inhämta relevant information om företag och bransch
- Beskriva företaget och det segment företaget verkar inom
- Förklara företagets position inom ett visst segment
- Identifiera och förklara de faktorer som styr företagets verksamhet (mål, vision, strategi)
- Skriva om företagets position inom segmentet och faktorer som styr företagets verksamhet
- Sammanfatta och ge exempel på faktorer som styr företagets verksamhet och dess position i segmentet
- Relatera till eget lärande i programmet
- Reflektera över kurskamraters erfarenheter från deras praktikplatser

Lärandemål med anknytning till rapportskrivande och kommunikation

- Planera och strukturera en rapporttext med hjälp av instruktioner
- Behärska grundläggande hantering av källor i text
- Källkritiskt värdera referenser och material
- Kritiskt kommentera andra studentrapporter genom responsarbete
- Muntligen effektivt presentera rapporten

Innehåll

- Inledande föreläsning (i läsperioden som föregår praktiken)
- Företagsförlagd praktik
- Inlämningsuppgift
- Rapport (feedback, kamratrespons, bedömning)
- Presentation 

Organisation

Student söker praktikplats själv enligt anvisningar på kurshemsida.

Student och värdföretag planerar innehållet under praktik utefter företagets förutsättningar. Planering ska godkännas av institutionen.

Före företagsförlagda praktiken påbörjas hålls en inledande föreläsning (ämnesinnehåll och skrivanvisningar).

Ungefär halvvägs in i kursen lämnas en första text in för feedback av Fackspråk med huvudfokus på text, struktur och den fortsatta skrivprocessen.

En reviderad text lämnas in för s.k. kamratrespons online. Fackspråk och Mekanik och Maritima vetenskaper (M2) finns som resurs och kontrollant men huvudarbetet sköts i responsgrupperna enligt instruktioner.

Inlämning för examination sker i slutet av läsperioden. M2 bedömer rapportens ämnesinnehåll och Fackspråk själva texten. Poäng i kursen rapporteras förutsatt att inlämningsuppgift och godtagbar rapport är inlämnade. Retur på innehåll och text kan fortfarande ske.

Presentation av praktik och rapport görs i läsperiodens ordinarie tentavecka och bedöms av M2.

Litteratur

Instruktioner och kriterier tillhandahålls på kurshemsidan.

Kapitel 1-2 i boken 'Den nya affärsredovisningen'

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0108 (12 hp, Del A) examineras genom genomförande av företagsförlagd praktik och en inlämningsuppgift på kurshemsidan.

Moment 0208 (3 hp, Del B) examineras genom godkänd kamratrespons, rapport och presentation.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.