Kursplan för Funktionsbaserat materialval

Kursplan fastställd 2021-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterials selection and design
 • KurskodMMK221
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialteknik eller motsvarande.

Syfte

Syftet är att skapa en kompetensbas för tillämpat ingenjörsarbete där materialval är av central betydelse. Kursen introducerar analysverktyg och metoder för kvalificerat materialval för olika tillämpningar. Principer för materialdesign för ett antal typiska applikationer behandlas där beteende och egenskaper för specifika material och materialklasser adresseras när det gäller temperaturbeständighet, styrka, styvhet, kemisk resistans, etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara grundläggande principer för designorienterat materialval för tekniska applikationer.
 • Arbeta med och tillämpa systematiskt och objektivt materialval baserat på principer enligt Granta Selector.
 • Använda och tillämpa Granta Selector för material- and processval.
 • Definiera korrekta förutsättningar och mål för materialval.
 • Förklara materialindex för olika materialprestanda och kunna redogöra för hur dessa index konstrueras, definieras och framtas.
 • Analysera fallstudier innefattande materialval där enkla eller multipla krav är aktiva.
 • Analysera och utvärdera inverkan av geometriska aspekter (produktutforming) på materialvalet.
 • Beskriva generella principer för definition av materialegenskaper samt vissa bakomliggande grundläggande fysikaliska principer i bred bemärkelse.
 • Tillämpa metodik  inom olika områden (energi, transport, hälsa, mekanisk industry)

Innehåll

Kursen innefattar följande moment: - övergripande föreläsningar avseende designorienterad materialval baserat på koncept enligt Granta Selector - Interaktiva övningar där deltagarna tränas i systematiskt och objektivt materialsvalsarbete - Individuella problemlösningar - Gruppbaserat projektarbete där deltagarna i grupp om ett antal personer får genomföra, sammanställa och presentera ett praktikfall avseende materialval. I kursen läggs särskild vikt vid övergripande förståelse av materialprestanda och deras värdering för centrala tillämpningar, inom energi, transport, hälsa och mekanisk industri. Genom olika tillämpningsexempel tränas metodik och arbetssätt för systematiskt och objektivt materialval. Grunder för definition, framtagning och användning av materialindex gås igenom. Metodik för komplicerade och sammansatta problem behandlas där olika krav på materialegenskaper skall mötas samtidigt. Ett viktigt verktyg som används är programvaran Granta Selector. Hållbarhetsaspekter integreras i materialvalet med fokus på kopplingen till olika faser i produktlivscykeln. 

Organisation

Kursen bedrivs i form av övergripande föreläsningar, interaktiva övningar och projektuppgifter. Kursen ges på engelska.

Litteratur

M.F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, 5th edition, Elsevier, 2016

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination genom kontinuerliga uppdrag och projektuppgift med muntlig presentation. Betygssättning baseras på sammanlagda resultatetav dessa metoder för kunskapsutvärdering.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.