Kursplan för Maskinkonstruktion

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine design
 • KurskodMMF092
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 2,5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 55123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Dugga 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kännedom om grundläggande metodik för idégenerering och konceptutvärdering inom produktutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att i projektform lära ut och träna systematiska metoder och verktyg för omkonstruktion och analys av produktkoncept med avseende på olika central aspekter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tillämpa scenarioteknik för att beskriva en produkts tänkta användningssituation/miljö. - Tillämpa funktionsstrukturer för att beskriva och analysera en produkts funktionella uppbyggnad. - Tillämpa Ischikawadiagram för att kategorisera och analysera parametrar och samband. - Tillämpa krav- och egenskapsprofiler för att identifiera och specificera kritiska materialegenskaper. - Använda programvara för robust konstruktion och toleransanalys på en enklare sammansatt produkt. - Använda programvara för DFA-analys för att utvärdera monteringsvänligheten hos en sammansatt produkt. - Använda programvara för systematiskt materialval för att utgående från en kravprofil identifiera lämpliga konstruktionsmaterial. - Tillämpa FMEA för att identifiera och förutspå effekten av olika felkällor. - Tillämpa LCA-analys för analys av en produkts miljöbelastning. - Kritiskt värdera såväl framkomna resultat som användbarheten hos respektive metod. - Driva ett utvecklingsprojekt i grupp. - Presentera såväl skriftligt som muntligt resultat och genomfört arbete.

Innehåll

Kursen behandlar utvalda delar konstruktionsmetoder (hur man skall göra). Konstruktionsprocessens grunder (vad skall göras) förutsätts bekant från M1 och M2. Metoderna tillämpas i ett projekt för omkonstruktion av en mekanisk produkt. Kursens föreläsningar består av fyra huvuddelar: konstruktionsmetodik, produkt- och materialanalys samt konstruktion. Olika delmoment (metoder) är: metodik vid omkonstruktion, funktionstrukturer, design for assembly (DFA), utformning (konstruktionsregler), egenskapsprofiler för material, meritvärden, materialval, modulkonstruktion, robust konstruktion, kvalitetsmetoder och miljöanalys. En större konstruktionsuppgift skall utföras där delar av kursstoffet tillämpas. Uppgiften är inriktad mot omkonstruktion av en befintlig produkt och utföres om möjligt i samarbete med industrin. Den avslutas med dokumentation och presentation av hela projektet inför övriga kursdeltagare. Därjämte utföres två laborationer (datorprogram för DFA och materialval) och övningar inom valda delar av kursinnehållet.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningar på olika moment. Dessutom genomförs i grupper en projektuppgift i omkonstruktion. I detta arbete tillämpas de kunskaper som inhämtats via föreläsningarna och övningarna i övriga moment.

Litteratur

- Uppsatser och annat utdelat material. - Kompendium: Materialval i tekniska konstruktioner, Chalmers.

Examination inklusive obligatoriska moment

Två "duggor" och betygsatt projektuppgift. Slutbetyget sammanvägs av duggor och projektuppgiften. Båda momenten måste vara godkända. Betygsskala: TH