Kursplan för Designmetodik

Kursplan fastställd 2023-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to industrial design methodology
 • KurskodLMU622
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt 3,7 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3,7 hp0 hp0 hp
0209 Dugga 3,8 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3,8 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen designmetodik är att ge studenten praktiska verktyg och metoder för att kunna hantera design/produktutvecklingsuppgifter på ett systematiskt sätt. Kursen belyser design/produktutvecklings-processens olika faser och hur dessa kan anpassas efter en given problemställning. Kursen introducerar villkor, ramar och principer för ett effektivt produktutvecklings-arbete. Den studerande skall ur ett produkt/tjänsteperspektiv kunna identifiera, beskriva, analysera och definiera frågeställningar ur både ingenjörsmässiga och designmässiga perspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för en generisk design/produktutvecklingsprocess från behovsidentifiering till produktförslag.
 • redogöra för centrala metoder för design- och produktutvecklingsarbete.
 • identifiera och prioritera centrala behov och krav, inklusive några relevanta hållbarhetskriterier.
 • sammanställa en problemanalys innefattande precisering av problem genom informationsinsamling och analys med lämpliga metoder och verktyg såsom frågemetoden, trendanalys, image boards, scenarios, personas m.fl., samt genomföra en funktionsanalys och sammanställa en kravspecifikation som underlag för att starta upp ett utvecklingsprojekt eller beställa design-produktutvecklingstjänster.
 • identifiera, beskriva, analysera och generera och utvärdera lösningsförslag utifrån både givna och egna definierade problemställningar.
 • identifiera och redogöra för olika faser från en grupps tillblivelse till dess avslutande.
 • tillämpa strategier för att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik.
 • administrera produktutvecklingsarbete med projektplanering, löpande redovisning av arbetstimmar, lägesrapporteringar mm.
 • genomföra en muntlig och skriftlig redovisning av kursens tillämpningsprojekt i grupp.
 • kritiskt reflektera över metoder, process och resultat.

Innehåll

Kursen belyser en generisk design-/produktutvecklingsprocess olika faser och hur dessa kan anpassas efter givna problem och förutsättningar. Fokus ligger på metoder och verktyg i tidiga utvecklingsfaser såsom problem målgrupps och behovsformulering, verktyg för idégenerering, konceptgenerering samt värdering av konceptuella lösningsförslag. Några begrepp och metoder har introducerats i LMU631 och fördjupas i denna kursen. I kursen diskuteras det aktuella projektets påverkan på miljö och hållbar utveckling. Kursen behandlar även grundläggande teorier om gruppdynamik och projektledning. Kursen innehåller delmomenten ingenjörs- och designmetodik, designingenjörens yrkesroll och projektarbete. I kursens projektarbete får de studerande under handledning träning i att utveckla ett metodiskt och kreativt arbetssätt för behandling av produktproblem. I projektet skall olika former av representationer/modeller av produkten utvecklas. Vidare tränas rapportering samt muntlig presentation.

Organisation

Kursen består av föreläsningar (ca 28h), seminarier/handledning av projektarbete (ca 42h) och eget arbete (ca 130h). Totalt 200h.

Litteratur

Produktutveckling: av Hans Johannesson mfl, ISBN 978-91-47-10582-3

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Deltagande i obligatoriska moment.
 • Obligatoriska inlämningsuppgifter.
 • Dugga.
 • Aktivt deltagande i projektarbete med skriftlig och muntlig rapportering. Deltagande i projektarbete skall styrkas genom redovisning av nerlagda arbetstimmar.
Betygsskala U, G.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.