Kursplan för Ekonomi och organisation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEconomy and organisation
 • KurskodLMU450
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63118
 • Max antal deltagare230
 • Min. antal deltagare15
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 30 Maj 2023 fm L
 • 07 Okt 2022 fm L
 • 23 Aug 2023 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga

Syfte

Syftet för de flesta företags verksamhet är att på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt producera produkter och tjänster till sina kunder. Ingenjören har en viktig roll i produktionen, ofta i någon ledande ställning, och måste därför vara insatt i såväl ekonomins grundläggande funktioner och begrepp som i hur en organisation fungerar. Syftet med denna kurs är att introducera studenten till ämnesområdena ekonomi och organisation samt ge en liten inblick i hur kunskaperna kan utnyttjas i praktisk användning. Studenten ska efter avslutad kurs ha kunskap om grundläggande ekonomiska begrepp och ekonomiska förutsättningar för verksamheter. Kursdeltagaren ska även ha förståelse för hur företagets omgivning påverkar möjliga sätt för företaget att agera för att uppnå framgång. Studenten ska ha färdighet att utföra enklare ekonomiska kalkyler inom resultatplanering och investeringskalkylering. Han/hon ska även uppnått översiktlig kunskap/förståelse för hur produktkalkyler är uppbyggda samt hur ett företags ekonomiska situation och förmåga kan analyseras utifrån resultat och balansräkningar. Studenten ska ha uppnått översiktlig kunskap om organisationsformer, ledning, styrning samt strategier för ett företags verksamhet. Vidare ska studenten uppnått kunskap och förståelse för hur arbetsgruppen fungerar ur ett psykologiskt perspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för och använda grundläggande ekonomiska begrepp och olika organisationsformer.
 • Redogöra för olika arbetsorganisatoriska perspektiv och ledarskapsperspektiv.
 • På en grundläggande nivå använda olika arbetsorganisatoriska perspektiv och ledarskapsperspektiv för att analysera och beskriva vanliga yrkesmässigt kopplade situationer.
 • Redogöra för aktuella frågeställningar inom området arbetsorganisation.
 • Känna igen kopplingen mellan ekonomi och aktuella frågeställningar inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.
 • Genomföra ekonomiska kalkyler för produkter, beslut och investeringar utifrån givna förutsättningar
 • Redogöra för finansiering och dess grunder.
 • Förstå och beskriva årsredovisningar med fokus på balans- och resultaträkningar.
 • Genomföra finansiell analys utifrån givna förutsättningar.

Innehåll

Kursen består av tre avsnitt, innehållande:

 1. Först tas upp företagandets förutsättningar, olika företagsformer samt organisation av verksamheter.
 2. Det andra avsnitt tar upp personalgruppens funktion, utifrån begrepp som normer, kommunikation, konflikter, ledning och styrning samt förändringsarbete.
 3. Det tredje avsnittet berör hur verksamheten modelleras i ekonomiska termer. I det tredje avsnittet kommer resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering samt redovisning av verksamheten att beröras.

De tre avsnitten överlappar varandra.

Organisation

Kursen bygger på att teknologen tar aktivt ansvar för den egna inlärningen.

Läraktiviteterna består av föreläsningar och övningar.

Föreläsningarna syftar i första hand till att introducera områden för att underlätta studentens egna läsning av litteraturen. Föreläsningarna täcker endast en del av hela kursens teoretiska innehåll och studentens aktiva arbete/läsning med/av litteraturen förutsätts.

Övningstillfällena består av praktiska uppgifter som ska lösas / bearbetas under övningen.
Dessa övningar ska ge en mer praktisk bild av vad teorin betyder.
Övningarna kan ske genom bearbetning av övningsuppgifter, praktikfall,
diskussion om någon speciell fråga eller eventuellt något rollspel.


Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen har två delar med en inrapportering till Ladok:

 1. Förberedelse och aktivt deltagande i obligatoriska moment, såsom obligatoriska övningstillfällen,
 2. Godkänt resultat på duggor/tentamen.
För slutbetyg krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten. Betyg ges i skalan TH (Underkänd, 3, 4 eller 5) baserat på examinationsresultatet.

Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination.
Utrymme för alternativa examinationsformer finns.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-08-30: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2022-10-07 Förmiddag till 2022-10-08 Förmiddag av examinator
   [2022-10-07 6,0 hp, 0103]
  • 2022-08-30: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2022-10-08 till 2022-10-07 av examinator
   [2022-10-08 6,0 hp, 0103]