Kursplan för Ekonomi och organisation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEconomy and organisation
 • KurskodLMU450
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63122
 • Max antal deltagare100
 • Min. antal deltagare15
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2021 fm L
 • 09 Okt 2020 fm L
 • 28 Aug 2021 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga

Syfte

Syftet för de flesta företags verksamhet är att på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt producera produkter och tjänster till sina kunder. Ingenjören har en viktig roll i produktionen, ofta i någon ledande ställning, och måste därför vara insatt i såväl ekonomins grundläggande funktioner och begrepp som i hur en organisation fungerar. Syftet med denna kurs är att introducera studenten till ämnesområdena ekonomi och organisation samt ge en liten inblick i hur kunskaperna kan utnyttjas i praktisk användning. Studenten ska efter avslutad kurs ha kunskap om grundläggande ekonomiska begrepp och ekonomiska förutsättningar för verksamheter. Kursdeltagaren ska även ha förståelse för hur företagets omgivning påverkar möjliga sätt för företaget att agera för att uppnå framgång. Studenten ska ha färdighet att utföra enklare ekonomiska kalkyler inom resultatplanering och investeringskalkylering. Han/hon ska även uppnått översiktlig kunskap/förståelse för hur produktkalkyler är uppbyggda samt hur ett företags ekonomiska situation och förmåga kan analyseras utifrån resultat och balansräkningar. Studenten ska ha uppnått översiktlig kunskap om organisationsformer, ledning, styrning samt strategier för ett företags verksamhet. Vidare ska studenten uppnått kunskap och förståelse för hur arbetsgruppen fungerar ur ett psykologiskt perspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Använda och förklara grundläggande ekonomiska begrepp.
 • Utföra enklare ekonomiska kalkyler för produkter och planering av resultat.
 • Beskriva och analysera innehållet i årsredovisningar
 • Genomföra enkla investeringskalkyler utifrån givna fakta
 • På en grundläggande nivå förstå vad en marknad är samt hur marknadens egenskaper påverkar företagens möjligheter att agera.
 • Identifiera, redogöra för samt exemplifiera olika organisationsteoretiska grundbegrepp
 • Redogöra för, och tillämpa, gruppsykologiska teorier i yrkesmässiga sammanhang
 • Redogöra för, och tillämpa lednings- och styrningsprinciper.
 • Redogöra för, och förklara kommunikationsteorier och konfliktlösningsmetoder i arbetssammanhang
 • Beskriva och förstå vanliga förändringsprocesser i organisationer.
 • Relatera och ange hur ett företags organisation och ekonomiska situation samspelar med varandra.

Innehåll

Kursen består av tre avsnitt, innehållande:

 1. Först tas upp företagandets förutsättningar, olika företagsformer samt organisation av verksamheter.
 2. Det andra avsnitt tar upp personalgruppens funktion, utifrån begrepp som normer, kommunikation, konflikter, ledning och styrning samt förändringsarbete.
 3. Det tredje avsnittet berör hur verksamheten modelleras i ekonomiska termer. I det tredje avsnittet kommer resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering samt redovisning av verksamheten att beröras.

De tre avsnitten överlappar varandra.

Organisation

Kursen bygger på att teknologen tar aktivt ansvar för den egna inlärningen.

Läraktiviteterna består av föreläsningar, övningar samt seminarier. Vissa övningstillfällen och seminarier är obligatoriska.

Föreläsningarna syftar i första hand till att introducera områden för att underlätta studentens egna läsning av litteraturen. Föreläsningarna täcker endast en del av hela kursens teoretiska innehåll och studentens aktiva arbete/läsning med/av litteraturen förutsätts.

Övningstillfällena består av praktiska uppgifter som ska lösas / bearbetas under övningen.
Dessa övningar ska ge en mer praktisk bild av vad teorin betyder.
Övningarna kan ske genom bearbetning av övningsuppgifter, praktikfall,
diskussion om någon speciell fråga eller eventuellt något rollspel.

Seminarierna syftar til att studenterna skall fördjupa kunskapen inom kursens olika områden genom diskussioner.

För att obligatoriska övningar och seminarier ska bli godkända krävs både närvaro och aktivt deltagande.


Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen har två delar med en inrapportering till Ladok:

 1. Förberedelse och aktivt deltagande i obligatoriska moment, såsom obligatoriska övningstillfällen,
 2. Godkänt resultat på duggor/tentamen.
För slutbetyg krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten. Betyg ges i skalan TH (Underkänd, 3, 4 eller 5) baserat på examinationsresultatet.

Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination.
Utrymme för alternativa examinationsformer finns.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-05-31: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-08-16 Eftermiddag till 2021-08-28 Förmiddag av Kaj Sunesson
   [2021-08-16 6,0 hp, 0103]
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-10-01: Examinator Examinator ändrat från Dan Paulin (danpau) till Carl Sjöberger (sjoberge) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]