Kursplan för Produktionslogistik

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduction logistics
 • KurskodLMU305
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 65119
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 09 Jan 2024 em L
 • 03 Apr 2024 em L
 • 27 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för området produktionslogistik och produktionslogistiska begrepp och koncept samt ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för planering och styrning av ett företags produktion och materialflöden. Kursen syftar vidare till att introducera de grundläggande principerna för Lean produktion.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för produktionens uppgift och produktionslogistikens uppgift och mål.
 • redogöra för effektivitetsmåtten för produktionslogistik.
 • beskriva och analysera olika typer av produktionssystem.
 • tillämpa enklare metoder för linjebalansering och ABC-klassificering. 
 • beskriva och analysera lagers funktion och olika sätt att klassificera lager. 
 • kunna redogöra för och tillämpa bestämning av säkerhetslager och metoderna för partiformning. 
 • beskriva planeringen på sälj-och verksamhetsnivå, huvudplaneringsnivå, orderplaneringsnivå och detaljplaneringsnivå.
 • redogöra för och tillämpa de vanligaste material- och kapacitetsplaneringsmetoderna och prognosmetoder. 
 • beskriva viktiga aspekter av kundorderprocessen och leverantörsrelationer.
 • beskriva principerna för Lean-produktion.   
 • redogöra för leanverktygen: 5S, visualisering, standardiserat arbetssätt, värdeflödesanalys, kanban, SMED, Kaizen och PDCA.
 • beskriva push och pull-principer och generering av push flöden. 
 • tillämpa och analysera verktyget värdeflödesanalys.
 • beskriva produktionslogistikaspekter av cirkularitet och återtillverkning. 

Innehåll

Föreläsningarna behandlar:
 • produktionens mål och strategiska roll.
 • produktionslogistik och effektivitet.
 • produktionsprocesser och layout.
 • produktstrukturer.
 • sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering.
 • prognostisering av efterfrågan.
 • kundorderprocessen.
 • materialplanering.
 • partibildning.
 • kapacitetsplanering.
 • detaljplanering.
 • materialförsörjning till produktionen.
 • återtillverkning.
 • Lean produktion, stabiitet och standard.
 • Lean produktion, kontinuerliga flöden och dragande system.
 • Lean produktion, värdeflödesanalys.
 • Lean produktion, förbättringsmetodik.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier (obligatoriska) och spel (obligatoriska).

Litteratur

Jonsson P., Mattsson, S.-A.: Introduction to Manufacturing Planning and Control, Course Compendium, 2020

Jeffrey Liker, 2004, The Toyota Way - 14 Management Principles, McGraw-Hill

Examination inklusive obligatoriska moment

Två duggor och/eller skriftlig tentamen. För slutbetyg i kursen krävs antingen godkända duggor (kan endast ge betyg 3) eller godkänd tentamen (kan ge betyg 3, 4 eller 5), närvaro vid obligatoriska moment, godkända inlämningsuppgifter samt godkända litteraturseminarier.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.