Kursplan för Tillverkningsteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManufacturing engineering
 • KurskodLMU234
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2022 fm L
 • 04 Jan 2022 fm L
 • 18 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen avser att ge insikt i en modern maskinverkstads roll i ett producerande företag och ge grundläggande kunskaper om verkstadstekniska tillverkningsmetoder, maskiner, verktyg, mätmetoder och toleranser, samt att ge insikt om halvfabrikatframställning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursen ger en detaljerad översikt över de vanligast förekommande bearbetningsmetoderna i tillverkande företag. Efter genomgången kurs skall studenterna ha grundläggande kunskaper om de konventionella bearbetningsmetoderna av metaller, formsprutning av plastdetaljer och bearbetning av moderna material såsom kolfiber- och glasfiber. Dessutom skall kunskap om avancerade tillverkningsmetoder, t.ex. framställning med additiva metoder (3D printing) erhållas. Vidare skall studenterna ha förvärvat grundläggande kunöskaper on numeriskt styrda verktygsmaskiner och dess programmering speciellt med datorstöd (CAM).

Innehåll

 • Kursen behandlar tilllverkningsmetoder från halvfabrikat till färdig produkt. Halvfabrikatframställning behandlas översiktlligt. Metalliska materials uppträdande vid bearbetning behandlas kortfattat.
 • Störst vikt läggs på de verkstadstekniska tillverkningsmetoderna avseende bearbetningsmetodik, maskiner, verktyg och hjälpmedel. I kursen ingår förståelse för formelement och metodval för bearbetning.
 • Polymera material: Kursen behandlar formsprutning av plastdetaljer. Momentet ges som föreläsningar och övningar.
 • Kompositer: Kursen behandlar kompositmaterial såsom kolfiber- glasfiber - kevlar/epoxy. Momentet innehåller föreläsningar.
 • Tillverkningsekonomi: Skärande och plastiska tillverkningsmetoder. Tonvikten läggs på en grundläggande föreståelse för den skärande bearbetningsprocessen och tillverkningsmetoderna svarvning, fräsning och borrning.
 • Numeriskt styrda verktygsmaskiner och dess programmering behandlas kortfattat medan större vikt läggs på datorstödd beredning (CAM) speciellt för tillverkning av komplexa ytor.

Organisation

Kursen genomförs som föreläsningar, övningar och laborationer. Laborationerna genomförs för att praktiskt belysa de tongivande tillverkningsmetoderna och skapa kännedom om verkstadsteknisk utrustning och maskiner.

Litteratur

Utdelas eller kommer att finnas på kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, betygsskala 3, 4, 5. Inlämningsuppgifter och laborationer, betygsskala, Godkänd.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.