Kursplan för Tillämpad matematisk statistik

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistics with applications
 • KurskodLMA521
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0103 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 09 Jan 2024 fm L
 • 05 Apr 2024 fm L
 • 29 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i Algebra och Analys.

Syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i grundläggande sannolikhetsteori för att med dessa kunskaper som bas kunna tillgodogöra sig statistiska metoder som används inom teknik och naturvetenskap. De praktiska momenten återfinns inom statistisk försöksplanering för att med utgångspunkt från teorin bibringa en god förståelse och insikt i hur metoderna kan tillämpas i praktiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse:

- förklara slumpens påverkan på olika situationer, 
- använda olika slags stokastiska variabler i rätt situationer,
- förklara hur dagliga fenomen kan modelleras med stokastiska variabler

Färdighet och förmåga:

- ta fram och räkna på provtagningsplaner
- säkerställa att en konstruktion verkligen kommer att uppfylla användarens krav, 
- säkerställa att en produktionsprocess är i kontroll med hjälp av styrdiagram
- göra enklare riskberäkningar
- använda approximationer vid komplicerade situationer

Värdering och förhållningssätt:

- dra slutsatser från undersökningar, 
- förstå osäkerhet vid undersökningar med hjälp av konfidensintervall
- planera försök med hjälp av fullständiga och reducerade faktorförsöksmetoder.

Innehåll

Kursen är upplagd så att vi börjar med grundläggande sannolikhetslära. Därefter följer genomgång av stokastiska variabler samt de vanligaste sannolikhetsfördelningarna med väntevärden och varianser, funktioner av stokastiska variabler samt centrala gränsvärdessatsen. Inom inferensområdet ingår intervallskattning. Kursen avslutas med de industrinära områdena statistisk försöksplanering med faktorförsök och reducerade faktorförsök samt statistisk kvalitetsstyrning och duglighet. Kursen innehåller följande moment: Sannolikhetslära: Grundläggande sannolikhetsbegrepp Beroende och oberoende händelser Kombinatorik Stokastiska variabler samt deras väntevärden och varianser De diskreta sannolikhetsfördelningarna allmän, likformig, hypergeometrisk, binomial- och poissonfördelning De kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna allmän, rektangel- exponential-, Weibull- normal-, t- och Chi2-fördelning Funktioner och summor av stokastiska variabler Centrala gränsvärdessatsen Statistisk inferens: Intervallskattning Statistisk försöksplanering: Faktorförsök Reducerade faktorförsök Blockning Statistisk kvalitetsstyrning: Acceptanskontroll enligt attributmetoden Statistisk processtyrning med hjälp av styrande diagram Duglighet

Organisation

Kursen omfattar ca 35 föreläsningar där föreläsningarna blandas med inslag av räkneövningar samt en laboration inom området försöksplanering

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkänd laboration. Maximalt poängantal på tentamen är 50. För betyg 3 krävs minst 20 poäng på tentamen, för betyg 4 krävs minst 30 poäng på tentamen, och för betyg 5 krävs minst 40 poäng på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.