Kursplan för Strömnings- och energiteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFluid mechanics and heat transfer
 • KurskodLKT341
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64120
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0221 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2023 em J
 • 08 Okt 2022 fm J
 • 15 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

LKT320/321 Teknisk termodynamik, eller motsvarande.

Syfte

Kursen ska ge ingående kunskap om grundläggande fysikaliska storheter rörande strömning och värmetransport. Den ska ge inblick i grundläggande strömningslagar för framförallt endimensionella strömningsfall, samt orientering om pumpar. Den ska också ge kunskap om olika mekanismer för värmetransport, metoder att förhindra värmetransport samt apparatur för att överföra och återvinna värmeenergi. Efter genomgången kurs skall den blivande ingenjören kunna förstå, formulera och tolka industriella problem av strömningsteknisk natur eller rörande värmeöverföring, med särskild kunskap om tillämpning på pumpar och värmeväxlare.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ställa upp och lösa stationära strömningsproblem gällande fluider i vila och i rörelse.
 • Ingående förklara och tillämpa grundläggande strömningsekvationer såsom kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvation
 • Beskriva och förklara laminär och turbulent strömning.
 • Beräkna och tolka Reynoldstal för olika flöden och fluider.
 • Beräkna tryckförluster i raka rörsektioner och vid delar i rörsystem (engångsförluster) komponenter
 • Förklara viktiga vätskemekaniska begrepp såsom statiska och dynamiska tryck, viskositet, hydraulisk diameter.
 • Förklara och beskriva principerna för mätning av flödeshastigheter, tryck och viskositet.
 • Förklara principen för olika typer av pumpar, deras egenskaper och utför dimensionering och val av pumpar.
 • Ställa upp och lösa stationära värmeöverföringsproblem där en eller flera värmeöverföringsmekanismer måste beaktas samtidigt.
 • Förklara principen för dem olika värmeöverföringsmekanismer: ledning, konvektion (fri och påtvingad) och strålning.
 • Beräkna och tolka Nusselt- och Prandtlstal.
 • Förklara principen för olika typer av värmeväxlare.
 • Beskriva temperaturprofiler över värmeväxlare i med- och motströmkoppling

Innehåll

Kursen behandlar strömningslära och värmeöverföring ur ett kemiingenjören lämpligt perspektiv. I strömningsläran inledes den friktionsfria strömningen och byggs vidare från den med teorier bakom strömningsförluster och tryckfall, med tonvikten lagd på strömning i rörsystem. Vidare kommer utrustning för mätning av flöde och trycket, och pumpar för att åstadkomma flöde, att studeras. I värmeöverföringen studeras de grundläggande mekanismerna, med viss tonvikt på problematik inom processindustrin, framförallt i form av värmeförluster och värmeväxlare. Följande moment ingår:

 • Strömningsteknik: Kontinuitetsekvation; Bernoullis ekvation; Viskositet; Laminär och turbulent strömning; Reynolds tal; Hagen-Poiseuilles ekvation; Flödes- och tryckmätning; Friktionsfaktorn; Moody diagrammet; Tryckfallsberäkningar; Pumpar; Kavitation.
 • Värmeteknik: Fouriers lag för värmeledning; Fri och påtvingad konvektion; Nusselts och Prandtls tal; Stefan-Boltzmanns lag för strålning; Termisk motstånd; Värmegenomgångstal; Isolering; Värmeväxlare; Fouling.

Organisation

 • Lectures
 • Calculation exercices
 • Laboratory exercises (compulsory in groups)
 • Quiz which can give bonus points for the written examination

Litteratur

 • T.L.Bergman / A.S. Lavine / F.P. Incropera / D.P. DeWitt. “Incropera’s Principles of Heat and Mass Transfer, global edition”, 8th edition, John Wiley & Sons, 2017.
 • Eriksson, G.:"Strömningslära - kompendium för kemiingenjörslinjen", Chalmers, 2004.
 • Mörtstedt, S-E & Hellsten, G."Data och diagram", 7th edition, Liber Utbildning, 1999.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Godkänd tentamen (efter tillägg av bonuspoäng från quiz). Examination av teoridelen sker i form av skriftlig tentamen, bestående av teoriuppgifter och beräkningsuppgifter, där betyg ges i skala 3-5.
 • Godkända laborationsrapporter inklusive närvaro på laborationerna

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-12-02: Examinator Examinator ändrat från Teresa Berdugo Vilches (berdugo) till Simon Harvey (simonh) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]