Kursplan för Organisk kemi

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganic chemistry
 • KurskodLKT105
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64127
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 08 Jan 2024 em J
 • 04 Apr 2024 em J
 • 21 Aug 2024 fm J
0210 Laboration, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0310 Laboration, del B 4,5 hp
  Betygsskala: UG
  4,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   LKT032/033/034 Allmän och oorganisk kemi, eller motsvarande.

   Syfte

   Kursen skall ge grundläggande kunskaper om organiska föreningars struktur, reaktioner, molekylspektroskopi och organiska syntesmetoder. Praktisk erfarenhet av syntesarbete i både makro och mikroskala, rening och analys ges inom ramen för laborationskursen. Kursen skall även ge orientering i några industriella tillämpningar.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Studenten skall kunna

   • Identifiera funktionella grupper och namnge okomplicerade föreningar enl IUPAs nomenklatursystem
   • Definiera organiska föreningars stereokemi
   • Relatera samband mellan struktur och reaktivitet
   • Kunna tillämpa reaktionsmekanismer för additionsreaktioner, substitutionsreaktioner eliminationsreaktioner, elektrofil aromatisk substitution och karbonylföreningarnas kemi
   • Använda den kemiska litteraturen för riskanalyser och för att finna syntesmetoder
   • Tillämpa experimentella metoder för syntes, rening och separation av organiska föreningar
   • Identifiera organiska föreningar med hjälp av IR-, Masspektra,  1H-NMR och 13C-NMR.
   • Lista några industriella processer.
   • Presentera laborationsresultat både skriftligt och muntligt på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt.

   Innehåll

   I teoridelen behandlas på föreläsningar och övningar nomenklatur, funktionalitet, stereokemi och reaktionsmekanismer. I den första laborationsdelen tränas grundläggande syntesarbete, olika metoder för rening och analys av organiska föreningar. I den andra laborationsdelen kommer ett syntesprojekt att utföras. I kursen ingår också litteraturstudier samt träning i att identifiera organiska föreningar med molekylspektroskopiska metoder. Under kursen förekommer aktiviteter som rör näringslivssamverkan.

   Organisation

   Kursen är uppdelad i tre delar, tentamen (6 hp) och laboration (1,5 resp 4,5 hp)
   Del A tentamen 6 hp samt laboration 1,5 hp
   Del B laboration 4,5 hp

   Litteratur

   McMurry, J. Fundamentals of Organic Chemistry, 7 th Ed Brooks/ Cole 2010 Zubrick, J.W. The Organic Chem Lab Survival Manual 5 th Ed Wiley & Sons, 2010

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Teoridelen examineras skriftligt, där betygen 3, 4 eller 5 ges på godkänt resultat. För laborationsdelarna krävs att samtliga ingående moment är godkända. För att erhålla godkänt på kursen krävs godkänd inlämningsuppgift, godkänd laborationsrapport, godkänt laborationsprov och aktivt deltagande vid samtliga laborationer. Betyg ges i skala 3, 4 och 5, baserat på resultatet på tentamen.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.