Kursplan för Kvalificerad elpraktik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied electrical engineering
 • KurskodLET684
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76153
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt, del A 13,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp6 hp0 hp0 hp
0217 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Thomas Lindblom
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser: LNB726 Avancerad elteknik SSY032 Grundläggande elteknik SSY036 Styrteknik (laborationsdelen)

Syfte

Kursen skall ge studenten möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper i el som är avklarade i den tidigare maskinbefälsutbildningen. De praktiska övningarna/laborationerna är exempel hämtade från den marina miljön och avser att förbereda studenten i den kommande yrkesrollen. 

Kursen skall även uppfylla de krav som Sjöfartsverket har på en kurs i operativ elteknik för att denna skall kunna ersättas de sex månader el-praktik som krävs för att studenten skall kunna få ut sin maskinbefälsbehörighet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Elarbeten
- med säkerhet utföra ombord vanligen förekommande elarbeten.
- tillämpa säkerhetsrutiner när det gäller arbete i brandfarliga utrymmen mm.
- tillämpa rätt mät och provutrustning för fartygets elektriska system.
- välja lämplig metod för utförande av reparation och underhåll av elektrisk utrustning.
- tillämpa el-scheman i praktiken.
- tillämpa standarder och klassregler vid elarbeten
- på ett säkert sätt använda elektrisk utrustning med olika spänningar. 
- ta fram installationsunderlag utifrån standarder.
- ha kunskap om fartygets eldistribution och elektriska system.
- analysera mätvärden vid felsökning för att undvika skador på person och utrustning.
- göra analyser och beräkningar på batteri- och UPS-system.

Styr och regler
- utföra felsökning och reparation på ombord förekommande manöver och övervakningssystem.
- utföra kontroll och felsökning samt avhjälpande underhåll på styr-, regler- och övervakningsutrustning. 
- arbeta i elsystem bestående av motorer, generatorer, omformare med tillhörande skydd, manöver, reglerorgan och driftövervakning.
- konstruera, driftsätta samt kontrollera elmotoranläggningar med tillhörande automatikutrustning.
- Skapa styr- och övervakningssystem för ombord vanligt förekommande utrustning.

Högspänning 
- använda och övervaka elanläggningar över 1000V.
- ha förståelse för högspänningsanläggningar ombord.
- manövrera ställverk för högspänning på ett säkert sätt.
- leda och fördela arbete vid fasning och jordning av högspänningsanläggningar.
- underhålla en högspänningsanläggning med tillhörande system på ett säkert sätt.
- tillämpa säkerhets- och nödrutiner.
- tillämpa rätt säkerhetsrutiner och använda rätt mätutrustning.
- kunna övervaka och underhålla elektriska framdrivningsystem med tillhörande kontroll och sökerhetsutrustning
- kunna regogöra för lämpliga underhållsmetoder i fartygselsystem

Innehåll

- Ordning och säkerhetsföreskrifter i samband med genomförande av utbildningen.
- Införing, inkoppling av ledare i vattentäta kopplingsutrustningar. Anslutning och förläggning av elkablar.
- Installation av anläggning med ledare förlagda i rör (infällt montage).
- Installation av växelströmsanläggningar innehållande motorer, kontaktorer, motorskydd och tillhörande automatikutrustning.
- Installation och dimensionering av generatoranläggning med generatorskydd, manöverorgan och mätutrustning.
- Arbete i kontrolltavla med tillhörande skydd, reglerorgan, automatik och driftövervakning.
- Schemateknik omfattande symboler, kabel-, krets- och anslutning schema inkluderande standarder och föreskrifter.
- Framtagning av installationsunderlag och dokumentationsunderlag.
- Mätteknik med olika mätinstrument, felsökning, reparation på mindre och större uppbyggd elanläggning.
- Montering av mätorgan, mätvärdesomvandlare, signal och komponentmätning.
- Kontroll och felsökning på styr- och övervakningsutrustning med tillämpad teknisk programmering (PLC ).
- Driftsättning, kontroll och körning av uppbyggda anläggningar.
- Förbindelseteknik tele, mjuklödning och kontaktpressning.
- Elmiljö ESD, EMC. Åtgärder för begränsande av driftstörningar och felalarm.
- Anvisningar med avseende på installation.
- Elsäkerhet med författningskunskap, genomgång av gällande lagar, föreskrifter och standarder.
- Projektarbete med framtagande av fullständigt installationsunderlag för en elanläggning enl. anvisning med avslutande redovisning.
- Projektarbete med framtagande teknisk underlag för uppstart och drift av angiven teknisk styrutrustning. Ex kompressor master/slave med tillhörande styrutrustning, med avslutande redovisning. 

Organisation

Gruppindelning sker vid första föreläsningstillfället.


Litteratur

Se kurshemsida. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination av delarna elarbeten samt styr och regler genomförs löpande under kursen genom en checklista där varje del-lärandemål prickas av. Projektarbeten bedöms enligt de lärandemål som är fastställa enligt kursplan. För att godkänt skall uppnås måste alla lärandemål vara uppfylla.

Lärandemål för högspänning examineras med praktiska övningar samt med ett skriftligt test.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/1 Maintenance and repair of electrical and electronic equipment
  Ingår även i kurs:
 • A-III/2 Manage safe and effective maintenance and repair procedures: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO845,
 • A-III/2 Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition
  Ingår även i kurs:SSY033,
 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:LNB727,SJO062,SJO547,SJO845,
 • A-III/6 Maintain and repair automation and control systems of main propulsion and auxiliary machinery
  Ingår även i kurs:LNB727,
 • A-III/6 Maintain and repair bridge navigation equipment and ship communication systems
  Ingår även i kurs:LEU744,
 • A-III/6 Maintain and repair control and safety systems of hotel equipment
  Ingår även i kurs:
 • A-III/6 Maintain and Repair of electrical and electronical equipment
  Ingår även i kurs:
 • A-III/6 Operate and maintain power systems in excess of 1,000 Volts
  Ingår även i kurs:LNB727,
 • A-III/7 Contribute to the maintenance and repair of electrical systems and machinery on board
  Ingår även i kurs:LNB727,SSY033,
 • A-III/7 Safe use of electrical equipment
  Ingår även i kurs:SSY033,
 • A-III/7 Use hand tools, electrical and electronic measurement equipment for fault finding, maintenance and repair operations
  Ingår även i kurs:

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-11-05: Examinator Examinator ändrat från Dan Zackariasson (zackaria) till Thomas Lindblom (tholind) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]