Kursplan för Polymerteknologi

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPolymer technology
 • KurskodKPO021
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30121
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 30 Maj 2024 fm J
 • 06 Okt 2023 em J
 • 19 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kolloider och polymerer (KTK106) eller kurser med motsvarande polymerinnehåll. Genomförd kurs KBT026 - Polymerkemi och -fysik före KPO021 är rekommenderat.

Syfte

Målet med kursen är att förse de studerande med omfattande kunskaper om polymera material. Fokus är lagt på bearbetning av polymerer samt på olika polymera materials egenskaper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1) Följa ett formellt tillvägagångssätt för design av en plastartikel eller -apparat.
2) Korrelera de mekaniska och kemiska egenskaperna hos en polymer med kraven på apparaten och att vara bekant med relevanta uttryck inom området.
3) Beskriva egenskaper och tillämpningsområden för olika polymerer.
4) Förklara reologiska begrepp och hur de påverkar bearbetningsmetoder och parametrar.
5) Välja en lämplig polymer för en specifik tillämpning och motivera valet baserat på polymer- och apparategenskaperna.
6) Beskriva de viktigaste metoderna för polymerbearbetning.
7) Förklara huvudprinciperna för fiber- och gummiteknologi.
8) Definiera och beskriva polymerkompositer och dess egenskaper, inklusive nanokompositer samt relevanta tillverkningsmetoder.
9) Förklara grundläggande egenskaper hos polymera halvledare, tunnfilmsbearbetning och viktiga organisk-elektroniska tillämpningsområden.
10) Beräkna "livscykeltiden" för ett material och diskutera olika aspekter på återvinning.
11) Resonera kring begreppet biopolymerer och biodegraderbara polymerer och argumentera för hur polymera material kan passa in i ett hållbart samhälle.

Innehåll

Kursen Polymerteknologi är på avancerad nivå, där fokus snarare ligger på egenskaper och uppförande hos polymera material från en företagssynvinkel än på grundläggande kemi och fysik hos polymerer. Kursen täcker områden såsom bearbetning och bearbetningsmetoder för polymerer, mekaniska egenskaper, skillnader mellan polymerer och andra material liksom skillnader inom den mycket stora gruppen polymera material. Vid sidan av de vanligaste plasterna behandlar kursen också fibrer, nanokompositer, polymera halvledare liksom biopolymerer och biodegraderbara polymerer.

Kursen diskuterar också återvinning av plaster och ger en översikt över en ny generation av polymerer från förnyelsebara råvaror, och därmed en ökad förståelse för hur plastmaterial kan användas i ett hållbart samhälle.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, ett designprojekt, som skall redovisas skriftligt och i ett seminarium samt obligatoriska studiebesök till minst två representativa polymerföretag.

Litteratur

Ulf Bruder 'Värt att veta om plast' (Bruder Consulting)
ytterligare rekommenderad litteratur: A. Brent Strong 'Plastics: Materials and processing' (Tredje upplagan)

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras genom en skriftlig tentamen, graderad enligt TH. Några av lärandemålen examineras dessutom genom en designuppgift där en skriftlig rapport måste godkännas och aktivt deltagande i ett seminarium är ett krav. Deltagande i studiebesöken är likaså ett krav. Betyg för skriftlig tentamen och designuppgift/seminarium/studiebesök registreras separat (6 + 1.5HP).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.