Kursplan för Molekylär bioteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMolecular biotechnology
 • KurskodKMB056
 • Omfattning13,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 48116
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 9 hp
Betygsskala: TH
9 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2022 em J
 • 05 Jan 2023 em J
 • 22 Aug 2023 fm J
0206 Laboration 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi, matematik, cell- och molekylärbiologi.

Syfte

Kursen syftar till att ge teknologen en översikt av de metoder som används inom modern molekylärbiologi och enzymteknologi, samt för studier av RNA och protein. Samverkan mellan teori och praktik spelar en central roll i kursen. Kursen syftar också till att integrera och applicera kunskaper från andra kurser i bioteknikprogrammet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenten ha förstått och ha förmågan att tillämpa tekniker, begrepp och strategier som används i modern molekylär bioteknik.

Studenterna ska kunna planera, utföra och analysera experiment för kloning och proteinuttryck, rening och karakterisering.

Studenterna ska kunna kommunicera sina resultat effektivt och delta i vetenskaplig diskussioner.

Innehåll

Föreläsningarna vilka ligger till grund för den skriftliga tentamen behandlar i huvudsak tekniker för att studera och manipulera DNA, RNA och protein. Dessutom behandlas enzymers funktion och användning i ett teknologiskt perspektiv. De tekniker som presenteras är i huvudsak: grundläggande metoder för manipulering och analys av DNA, PCR-reaktionen, plasmider, metoder för att förändra DNA sekvenser (på plasmid och i kromosomalt DNA), hybridiseringstekniker (Southern/Northern blotting, microarrays), RNAi, Gelbaserade protein-analys-metoder, antikroppar, mass-spektrometri, protein-arrays, affinitetsrening, databaser, homologisökning/BLAST, manipulering arvsmassan hos mammalier och växter. Basal enzymkinetik kommer att repeteras kort och dess betydelse för design av teknisk enzymanvändning kommer att belysas. Immobilisering, samt val av enzymer för givna tillämpningar och vidareutveckling av dessa enzym kommer att behandlas. Olika tekniska användningsområden kommer att genomgås. En föreläsningsserie efter tentamen ger en översikt av odling av celler från flercelliga eukaryoter, stamceller, proteinrenings-strategier, strukturbestämning (röntgenkristallografi och NMR). Dessutom ges i denna del en presentation av aktuell forskning inom Systembiologi, Kemisk Biologi samt Industriell bioteknik. Laborationsdelen innehåller (I) en kloning och mutagenes-laboration samt (II) en uppföljande del där muterade proteiner renas partiellt samt karaktäriseras med avseende på kinetik. Integrationen mellan teoretiska och laborativa moment sker genom att teknologen själv skriver laborationshandledning till det första momentet på laborationsdelen.

Organisation

Kursen innehåller en föreläsningsdel vilken tenteras i slutet av läsperiod 1 (dessa föreläsningar är ej obligatoriska). Dessutom ges en föreläsnings-serie i läsperiod 2 där närvaron är obligatorisk på 80% av tillfällena. Kursen innehåller också två laborationer samt ett projektarbete, deltagande i dessa är obligatoriskt. Majoriteten av föreläsningarna kommer att hållas på engelska men vissa föreläsningar kommer att ges på svenska.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att meddelas via kursens hemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen efter läsperiod 1. Huvuddelen av tentamen genomförs på engelska. För godkänd kurs krävs godkänd laborationskurs samt godkänt projektarbete.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.