Kursplan för Metabolism och teknisk mikrobiologi

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMetabolism and applied microbiology
 • KurskodKMB041
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 48125
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp
0210 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp3 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2024 fm J
 • 07 Okt 2023 em J
 • 26 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande högskolekurser i kemi, biokemi samt cell- och molekylärbiologi.

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse för metaboliska processer i olika organismer. Den skall ge en ingående kännedom om vilka drivkrafter som styr biologiska reaktioner samt vilka mekanismer som kan användas för att reglera hastigheten under olika omgivningsförhållanden. Dessutom skall kursen ge en introduktion i mikrobiologi och kunskap om olika industriella tillämpningar och odlingstekniker.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för skillnader i cellmorfologi mellan eukaryoter och prokaryoter
 • Redogöra för den stora variation som finns inom organismvärlden vad gäller näringsförsörjning och metabolism.
 • Förklara vilka olika odlingstekniker som förekommer för mikroorganismer. Vilka för och nackdelar dessa innebär och vilka förhållanden som råder vad gäller kinetik.
 • Förstå och förklara funktionen hos centrala metabolismvägar såsom glykolys, TCA-cykel, elektron transport samt oxidativ fosforylering, pentosfosfat vägen etc.
 • Förstå hur evolutionen verkar och hur denna kan utnyttjas inom biotekniken.
 • Verka i och utveckla industriella biotekniska processer.
 • Arbeta experimentellt med mikrobiologisk metodik

Innehåll

Föreläsningar kommer att behandla morfologi och grupper av mikroorganismer, näringsförsörjning, termodynamik, tillväxt och odlingstekniker för mikroorganismer, sterilisering och antibiotika, industriell mikrobiologi och biotekniska processer.

De centrala metabolismvägarna såsom, glykolys, TCA-cykel, respirationskedja, pentosfosfat vägen kommer att studeras utförligt med avseende på funktion, drivkrafter och reglering. Dessutom kommer biosyntetiska reaktioner samt samspelet mellan katabola och anabola processer att behandlas. Diversiteten i organismvärlden vad gäller energiförsörjning och dess ekologiska betydelse kommer att illustreras. I detta sammanhang kommer processer såsom fotosyntes, aerob- respektive anaerob respiration, fermentation och kemolitotrof metabolism att behandlas. Dessutom kommer ett antal industriella biotekniska tillämpningar att behandlas.

Organisation

Föreläsningar och obligatoriska laborationer.

Litteratur

Biochemistry Concepts & Connections, by Appling, Anthony-Cahill and Mathews. 2:a upplaga (2019) eller 1:a upplaga (2016)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkänd laborationskurs.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.