Kursplan för Miljöledning och miljövetenskap för biotekniker

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental management and science for bioengineers
 • KurskodKKM081
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 6 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 48127
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 30 Maj 2024 fm J DIG
 • 04 Apr 2024 fm J DIG
 • 23 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Högskolegrundkurs i kemi.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om den naturliga miljön, om viktiga miljöproblem som människan har skapat, samt några av de huvudsakliga informationsanalytiska verktyg vi använder för att motverka miljöproblem och skydda oss själva

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. beskriva olika former av mänsklig påverkan på ekologiska system
 2. beskriva trender för och mekanismer bakom regionala och globala miljöproblem
 3. beskriva och tillämpa enkla spridningsmodeller för utsläpp
 4. beskriva riskbedömningsprocessen och kemikaliers effekter på mänsklig hälsa samt utföra enkla kvantitativa riskbedömningar
 5. utföra en enkel livscykelanalys i fyra steg
 6. beskriva hur olika verktyg, styrmedel och ledningssystem används i hållbarhetssyfte på företags-, riks- och EU-nivå
 7. diskutera olika etiska avvägningsprinciper i beslutsfattande

Innehåll

Följande moment ingår i kursen: EKOLOGI OCH KRETSLOPP: Ekologiskagrunder, biogeokemiska kretslopp, globala miljöproblem,eutrofiering, mark- och vattenförsurning. SPRIDNING AV KEMIKALIER: förenklade spridningsmodeller RISKBEDÖMNING: kvalitativa och kvantitativa metoder, hygieniska gränsvärden. MILJÖN I SAMHÄLLET: livscykelanalys, miljöledningssystem, miljömål, REACH, etik i beslutsfattande, ingenjörens roll.

Organisation

Föreläsningar, övningar och projektarbete med muntlig och skriftlig presentation.

Litteratur

Peters & Svanström (2019) Environmental Sustainability for Engineers and Applied Scientists. Cambridge University Press. ISBN: 9781316617731
Kursboken samt övrigt vid föreläsningar och övningar utdelat material. Se kursens syllabus i Canvas för detaljer.

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig tentamen med korta svar och räkneuppgifter. Betygsskala U, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-05-23: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0115 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-11-07: Tentamenstid Tentamenstid ändrat från Eftermiddag till Förmiddag av Examinator
   [2024-04-04 6,0 hp, 0115]