Kursplan för Tillämpad optisk spektroskopi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied optical spectroscopy
 • KurskodKFK150
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNAT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 18113
 • Max antal deltagare30
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0195 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 28 Maj 2022 em J
 • 09 Okt 2021 em J
 • 17 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Fysik eller kemi motsvarande 15 ECTS.

Syfte

Det övergripanden syftet med kursen är att ge introduktion till olika spektroskopiska tekniker, från teoretisk bakgrund till hands-on procedurer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Tillämpa grundläggande kvantmekanik för att beskriva och förutsäga effekten av ljus-materiainteraktioner. Prövas i skriftlig eller muntlig examination.
 2. Baserat på molekylstruktur bestämma punktgrupp för en given molekyl så att tillåtna och förbjudna övergångar kan identifieras. Prövas i skriftlig eller muntlig examination.
 3. Derivera urvalsregler för övergångar i atomer och molekyler. Prövas i skriftlig eller muntlig examination.
 4. Tillämpa kunskap om olika optisk-spektroskopiska metoder, som UV-Vis absorption, fluorescens, IR och Raman, för att lösa grundläggande spektroskopiska problem, både teoretiskt och praktiskt. Prövas i skriftlig eller muntlig examination samt genom projekt.
 5. Beskriva teorin bakom en lasers funktion, och identifiera praktiska problem där laserspektroskopi är användbart. Prövas i skriftlig eller muntlig examination.
 6. Samla in experimentella data och läsa litteratur, och kritiskt analysera och granska detta som en del i ett team. Presentera resultaten i en skriftlig rapport och genom muntlig presentation. Prövas i projektet.
 7. Förstå den teoretiska bakgrunden för rotations-, vibrations- och elektronisk spektroskopi. Prövas i skriftlig eller muntlig examination och projekt.

Innehåll

Kursen startar med en introduktion till viktiga spektroskopiska tekniker som används i forskningsprojekt. Därefter repeteras grundläggande kvantkemi vilket utgör basen för att diskutera växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materia. Detta inkluderar relevant teori för att kunna förstå denna växelverkan. Kursen behandlar vibrationsspektroskopi (IR och Raman), UV-Vis spektroskopi, laserspektroskopi och emissionsspektroskopi, med fokus på hur dessa experimentella metoder kan användas. Föreläsningarna täcker in praktiskt användande av kvantmekaniska operatorer, teori för vibrations- och rotationsrörelse och elektronisk excitation, urvalsregler och störningsteori. Den teoretiska aspekten behandlas i föreläsningarna medan den praktiska tillämpningen visas i övningar och projekt. 

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, skrivprojekt och ett obligatoriskt laborativt projekt med muntlig redovisning och skriftlig projektrapport.

Litteratur

Modern Spectroscopy 4:e upplagan, J. Michael Hollas, John Wiley & Sons

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig och/eller muntlig tentamen och godkänt laborationsprojekt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten