Kursplan för Syntetisk biologi - utveckling av ett iGEM-projekt

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSynthetic biology - development of an iGEM project
 • KurskodKBT225
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08122
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i bioteknik och molekylär biologi eller matematik och informationsteknik.

Syfte

Kursens syfte är att träna studenten att arbeta i interdisciplinära projekt-team. Studenten ska kommunicera sina kunskaper med studenter från andra utbildningsprogram. Synergin i det transdisciplinära angreppssättet används för att utveckla nya projektidéer, baserade på studenternas inhämtade kunskap. Det långsiktiga målet är att planera och skapa ett projekt för tävlingen iGEM (international Genetically Engineered Machine).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • erhålla en grundläggande förståelse för syntetisk biologi
 • förmåga att kommunicera med forskare från en annan vetenskaplig bakgrund
 • kunna arbeta i ett multidiciplinärt arbetslag
 • kunna söka, läsa och utvärdera relevant litteratur
 • kunna utveckla, utvärdera och presentera projektideér
 • kunna utveckla en detaljerad projektplan
 • kunna söka och få finansiellt stöd

Innehåll

Förutom grundläggande områden inom molekylärbiologi och modellering kommer följande specifika områden relaterade till syntetisk biologi att behandlas:
 • Design av system och dess komponenter
 • Metoder för att sammanfoga DNA
 • Verifiering av komponenter
 • Verktyg/komponenter för metabolic engineering
 • Datorbaserad design
 • Matematisk modellering inom syntetisk biologi
 • Syntetiska regulatoriska nätverk

Organisation

Den här interdiciplinära kursen är kopplad till Chalmers Styrkeområde Livsvetenskaper och teknik. Under kursen kommer studenterna att designa ett iGEM projekt (http://igem.org/Main_Page) som kommer att utföras under tävlingsperioden på sommaren. Första delen av kursen fokuserar på att erhålla nödvändig bakgrundskunskap. Korta föreläsningar erbjuds inom grundläggande molekylärbiologi för studenter med en i huvudsak matematisk bakgrund. Studenter med bioteknikbakgrund studerar istället modellering. Dessutom kommer studenterna att läsa forskningsartiklar och tidigare iGEM projekt som presenteras för övriga kursdeltagare. Under andra delen av kursen ombeds studenterna att utforma egna projektförslag som diskuteras och utvärderas.Efter att ett projekt valts ut som iGEM kommer en detaljerad projektplan att utformas. Projektet skall företrädesvis innnehålla både experimentellt arbete såväl som modellering. Förutom detta kommer studenterna att utforma en hemsida med aktuell information om projektet och ansöka om finansiellt stöd för att täcka kostnader för att delta i själva tävlingen men även kostnader för kemikalier, förbrukningsmaterial etc. Efter att kursen slutförts kommer studenterna att utföra det praktiska arbetet och delta i själva iGEM tävlingen under sommaren.Kursen är schemalagd på eftermiddagarna, 2 timmar per vecka, under hela vårterminen. Men arbetsinsatsen som krävs är förstås betydligt högre än bara dessa två timmar per vecka.

Litteratur

Forskningsartiklar, översiktsartiklar och tidigare iGEM projekt kommer att delas ut av kursledningen men även material som valts ut av kursdeltagarna ingår

Examination inklusive obligatoriska moment

Första delen av kursen examineras i form av muntlig presentation av vetenskaplig litteratur. Den andra delen, dels av muntlig presentation av projektideér och dels av en skriftlig projektplan.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.