Kursplan för Bioraffinaderi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiorefinery
 • KurskodKBT145
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25119
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2020 fm J
 • 04 Jan 2021 em J
 • 24 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i organisk kemi
Enhetsoperationer i kemiteknik

Syfte

Under de kommande 50 åren kommer vi att se en successiv övergång från ett oljebaserat till ett biobaserat samhälle, med ett ökande behov av att utveckla nya processer som ska möjliggöra produktion av såväl befintliga som nya material som kan ersätta en del av dagens konsumtionsmaterial.
Kursen syftar till att ge en grundförståelse för användning av olika biomaterial samt en grundförståelse för hur olika bioraffinaderikoncept kan utvecklas baserat på både miljömässiga och ekonomiska kriterier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap om:
 • tillgänglighet, kemisk och morfologisk struktur hos några vanliga biomaterialkällor, med både globalt och nationellt perspektiv på hållbar odling och användning
 • metoder och processer (både befintliga och framtida) för att utvinna värdefulla komponenter, inklusive teoretiska, ekonomiska och hållbarhetsaspekter
och förståelse för:
 • etiska och sociala frågeställningar kopplade till användning av   biomassa (t.ex. användning av odlingsmark och matrelaterade biomassakällor

Innehåll

Kursen kommer att belysa några generella frågeställningar om tillgänglighet och användbarhet av olika biomaterial (hur dessa kan extraheras, bearbetas och användas) samt deras potential som råvarubas i ett bioraffinaderikoncept. Kursen kan delas upp i följande delar:

Del I, Översikt:
Vilka typer av biomassa och bio-byggstenar finns tillgängliga (deras kemiska struktur, viktiga komponenter ur materialperspektiv och relevanta kemiska reaktioner) och hur dessa skulle kunna användas som råvarubas. Vilka typer av bioraffinaderikoncept kan utvecklas kring dessa byggstenar, med hänsyn till tekniska, miljö- och sociala aspekter. Olika bioraffinaderkoncept och deras betydelse för en hållbar utveckling kommer att diskuteras.

Del II, Principer för användning av skogsbiomassa (globalt den mest rikligt förekommande biomassan) som råvarubas för bioraffinaderi
Skogsbiomassa som råvarubas. Hur kan befintliga processer för valorisering av skogsbiomassa vidareutvecklas och deversifieras till ett bioraffinaderikoncept.

Del III, Befintliga och framtida vedbaserade bioraffinaderikoncept och plattformer.
Genom fallstudier av befintliga bioraffinaderikoncept (med gästföreläsare och studiebesök) behov och möjligheter kring framtida processer kommer att diskuteras.

Organisation

Kursen består av 16 föreläsningar, en workshop kring etiska frågeställningar kopplade till användning av olika typer av biomassa, ett studiebesök och ett projektgrupparbete som behandlar användning av valda biomassakomponenter.  

Litteratur

Utvalda kapitel från "Wood Chemistry - The Ljungberg textbook" kommer att användas som kurslitteratur, kompletterat med föreläsningsanteckningar och litteratur som studenter hänvisas att hämta från tillgängliga e-böcker och -tidskrifter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, slutfört projektarbete samt aktivt deltagande i etikworkshopen och närvaro vid studiebesök.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten