Kursplan för Avancerad kemisk reaktionsteknik

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced chemical reaction engineering
 • KurskodKBT116
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25132
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2024 em J
 • 03 Apr 2024 fm J
 • 27 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i transportprocesser.

Syfte

Kursen introducerar principer för utformning och drift av flerfasreaktorer samt även reaktordriftstabilitet, dynamik och möjligheter för drift med multipla stationära driftstillstånd.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå de situationer där drift av reaktorer med multipla stationära tillstånd är möjliga
 • Analysera stabiliteten av stationära tillstånd och det dynamiska beteendet hos en reaktor av betydelse för reaktorstyrning
 • Förstå samspelet mellan reaktionskinetik och olika typer av transportbegränsningar för olika flerfasreaktorer
 • Förstå tillämpningar för och vilka förenklingar som görs i modeller för transportprocesser i flerfasreaktorer jämfört med mer rigorösa modeller
 • Designa och analysera driften av flerfasreaktorer på olika detaljnivåer
 • Genomföra och kritiskt analysera resultaten av datorsimuleringar av flerfas katalytiska reaktorer
 • Förstå rollerna för mångfald, likabehandling och jämställdhet i ingenjörsyrket

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av grundläggande begrepp inom kemisk reaktionsteknik, det vill säga massa och värmebalanser för ideala reaktorer. Särskild tonvikt i den första delen av kursen kommer att läggas på värmeeffekter på reaktordriften som selektivitet, autotermisk drift, multipla stationära driftstillstånd och stabilitet. Den senare delen av kursen kommer att koncentrera sig på multifas reaktorkonstruktion, funktion och samverkan mellan reaktioner och transportbegränsningar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt heterogena katalytiska reaktorer med antingen en stationär eller fluidiserad fast fas.

Organisation

Kursdeltagarna skall genomföra ett reaktorsimuleringsprojekt som till exempel syftar till att jämföra olika reaktorkonstruktioner eller identifiera en rad kritiska dritsförhållanderna för en reaktorprocess. Reaktor simuleringar kommer främst att genomföras med MATLAB. Projektet kommer att omfatta en skriftlig rapport och muntlig presentation som innehåller en kritisk analys av den modell som använts och resultat. Föreläsningarna kommer att introducera några universella begrepp i kursen för eleverna. Inlämningsuppgifter kommer att öva kursdeltagarna i tillämpningen av kurskoncept i lösningen av problemen. Ett studiebesök på en industri-eller forskningslabb kommer att organiseras.

Litteratur

Olika populära läroböcker i kemisk reaktionsteknik kan användas som stödjande kurslitteratur. Litteratur för övriga delar kommer att tillhandahållas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen om teori och beräkningar. Underkänd-3-4-5 betygssystem. Genomförda och godkända inlämningsuppgifter och projekt är också ett kurskrav.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.