Kursplan för Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced chemical engineering and process analytical technology
 • KurskodKBT110
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25113
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 02 Jun 2023 fm J
 • 07 Okt 2022 fm J
 • 23 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen riktar sig till kemiteknikstudenter på mastersnivå, och en god kännedom i områdena reaktionsteknik, separationsprocesser och energianalys förutsätts. Under projektarbetet kommer metoder och verktyg för processintegrering att användas, och deltagarna bör ha grundläggande kunskaper inom detta område.

Syfte

Syftet med denna avancerade kurs är att fördjupa och utvidga kunskapen inom områden som har gemensamt att transportprocesser är grunden för design av de kemitekniska processerna. Vissa processer som har betydelse för miljö och hållbar utveckling kommer att behandlas. Det nya och växande området processanalytiskteknik (PAT) introduceras.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå de grundläggande principerna för blandning, kristallisation, processanalysteknik, torkning och absorption
 • förmåga att välja lämpliga metoder och tekniker för processerna ovan
 • formulera och lösa problem i samband med processerna ovan

Innehåll

Kursen består av fem delar: absorption, torkning, kristallisation, blandning (flerfas system och icke-newtonska fluider) samt processanalytisk teknik. Vid absorption kontakteras en gasblandning med en vätska för att selektivt lösa upp en eller flera av komponenterna genom massöverföring från gasen till vätskan. Absorption används för att separera gasblandningar, avlägsna föroreningar i gaser som ska släppas ut till atmosfären, reducera halter av ämnen som verkar som gift för katalysatorer, eller för att återvinna värdefulla kemikalier. Torkning är en av de vanligaste operationerna inom processindustrin och förekommer i nästan alla branscher. I vissa fall är torkning en viktig del av tillverkningsprocessen, t ex vid pappersframställning. Men i de flesta processer genomförs torkning av en eller flera av följande orsaker: reducera transportkostnaden, för att förbättra lagringsprestanda; öka det effektiva värmevärdet (t.ex. biobränsle), göra materialet mer lämpligt för hantering eller ge det bestämda egenskaper. Kristallisation är en viktig operation vid bearbetning, som en metod för både rening och för att tillhandahålla kristallina material i ett önskat storleksområde. Metoden har ett brett användningsområde inom kemi-och läkemedelsindustrin. Blandning är en av de vanligaste operationerna som genomförs inom processindustrin. Det kan vara av intresse helt enkelt för att uppnå en önskad grad av homogenitet, men blandning genomförs i allmänhet för att underlätta värme-och massöverföring ofta i kombination med kemisk reaktion. Generellt så genomförs blandning av flera faser: fast/vätska, gas/vätska, vätska/vätska mm och särskilt tekniskt utmanande är blandning av högviskösa Newtonska och icke-Newtonska vätskor. Processanalytisk teknik (PAT) omfattar ny analytisk teknik för design, analys och kontroll av tillverkningsprocesser baserat på realtidsmätningar under tillverkningsprocessen, som genomförs med ett integrerat synsätt. PAT kan beskrivas som en framväxande revolution inom kemisk processindustri. Kvalitetskontroll i realtid kommer att minska långa produktionscykler, förbättra kvaliteten, förbättra tillverkningseffektiviteten och även göra det möjligt för smartare utveckling och uppskalning av nya produkter.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, räkneövningar, projekt samt laborationer.

Litteratur

Seader J.D. and Henley E.J.: Separation Process Principles, 2nd ed., Wiley 2006. Coulson & Richardson's: Chemical Engineering, vol1, 6ed, Fluid flow, heat transfer and mass transfer ,1999 (tillgänglig som ebook). Clayton T. C.: Multiphase flow handbook, CRC Press 2006 (tillgänglig som ebook). Utdelat föreläsningsmaterial.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examination. Obligatoriska laborationer och projektarbete.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.