Kursplan för Polymerkemi och -fysik

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPolymer chemistry and physics
 • KurskodKBT026
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30123
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2022 em J
 • 11 Apr 2022 fm J
 • 24 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i organisk och fysikalisk kemi.
Kolloider och polymerer (KTK106) eller kurser med motsvarande polymerinnehåll rekommenderas.

Syfte

Kursen skall ge både grundläggande och djup kunskap och förståelse för polymerers kemi och fysik. Detta inkluderar speciellt följande polymeraspekter: syntes, karaktärisering, struktur-egenskapssamband och lösningars och fasta tillstånds fysik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1) beskriva mekanismen och egenskaperna hos olika polymerisationsreaktioner
2) beskriva hur olika typer av polymerer kan syntetiseras i liten och industriell skala
3) beräkna polymerens molekylvikt beroende på sammansättningen av blandningen vid polymeriseringsreaktionen
4) föreslå lämpliga analysmetoder för att lösa karaktäriseringsproblem
5) förklara polymerers mikrostruktur
6) beskriva fysikaliska egenskaper hos polymerer i smälta och fast tillstånd
7) beskriva hur egenskaper hos material påverkas av specifika polymerstrukturer
8) beskriva egenskaper hos halvledande polymerer

Innehåll

Föreläsningarna följer kurslitteraturen. Lektionsteman är:
1) introduktion och grundläggande principer
2) polymersyntes (stegvis, radikal, jon, koordinations och sampolymerisation)
3) polymerer i lösning
4) molviktsbestämning
5) strukturbestämning
6) det kristallina tillståndet
7) det amorfa tillståndet
8) flytande kristallina polymerer
9) mekaniska och dielektriska egenskaper
10) det elastomeriska tillståndet
11) struktur-egenskapssamband
12) konjugerade polymerer

Övningarna behandlar viktiga teman i föreläsningarna.

Laborationsuppgifterna börjar med syntesen av två olika polymerer som analyseras i två laborationer med SEC, DMA, DSC, IR och NMR. Laborationskursen avslutas med ett seminarium där resultaten diskuteras.

Organisation

Kursen inkluderar 14 föreläsningar, 7 övningar, 4 laborationer och ett laborationsseminarium.

Litteratur

J.M.G. Cowie: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials (Tredje upplagan).

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras genom en skriftlig tentamen, graderad enligt TH, samt genom godkända laborationer och ett godkänt seminarium. Betyg för skriftlig tentamen och laborationer/seminarium är registrerad separat (6 + 1.5 hp).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.