Kursplan för Miljöledning och miljövetenskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental management and science
 • KurskodKBT020
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64126
 • Max antal deltagare35
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 09 Jan 2023 fm J
 • 04 Apr 2023 fm J
 • 18 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

LKT032/LKT033 Allmän och oorganisk kemi och LKT053 Fysikalisk kemi, eller motsvarande.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om den naturliga miljön och perspektiv på viktiga miljöproblem som människan skapar på arbetsplatsen och i den globala miljön, samt kunskaper om några av de huvudsakliga informationsanalytiska ingenjörsverktyg vi använder för att motverka och lösa miljöproblem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. beskriva olika försök att konkretisera begreppet Hållbar utveckling
 2. beskriva trender för och mekanismer bakom regionala och globala miljöproblem
 3. beskriva olika andra former av mänsklig påverkan på ekologiska system
 4. beskriva kemikaliers effekter på mänsklig hälsa
 5. beskriv riskbedömningsprocessen, spridningsmodeller för utsläpp, samt utföra enkla kvantitativa riskbedömningar
 6. beskriva miljöbedömningsprocessen och utföra en enkel livscykelanalys; alla fyra stegen
 7. beskriva hur olika styrmedel och ledningssystem används i hållbarhetssyfte på företags‐, riks‐ och EU‐nivå 
 8. diskutera och tillämpa olika etiska avvägningsprinciper i beslutsfattande och diskutera ingenjörens yrkesroll i relation till Hållbar utveckling

Innehåll

Följande moment ingår i kursen: ekologiska grunder, biogeokemiska kretslopp, globala miljöproblem, eutrofiering, förenklade kemiska spridningsmodeller, toxikologi, upptag och utsöndring av toxiska ämnen, olika typer av hälsofarliga ämnen, kvalitativa och kvantitativa riskbedömningsmetoder, hygieniska gränsvärden, livscykelanalys, miljöledningssystem, miljömål, REACH, etik i beslutsfattande, ingenjörens roll.

Icke-obligatoriska projekt om riskanalys och om LCA kan också göras med litteraturanalys och presentation.

En ytterligare lärandeaktivitet finns där deltagare i LCA-projektet kan lära sig mer om LCA via deltagande i ett seminarium.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, samt övningar på vissa centrala moment. Inom ramen för kursen genomförs icke-obligatoriska projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt. LCA-seminariet är ytterligare ett moment där man kan öva muntliga presentationskunskaper.

Litteratur

Peters & Svanström (2019) Environmental Sustainability for Engineers and Applied Scientists. Cambridge University Press. ISBN: 9781316617731
Föreläsnings- och övningsmaterialet samt kursboken utgör kursens innehåll - se kursens PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Betygsskalan 3, 4 och 5 används.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-04-05: Block Block B tillagt av lina haglund
   [Kurstillfälle 1]