Kursplan för Biokemisk toxikologi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiochemical toxicology
 • KurskodKBB101
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP (GU)
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08121
 • Max antal deltagare24
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2021 em J
 • 03 Jan 2022 fm J
 • 19 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatutbildning inom bioteknik, kemi eller kemiteknik, med kurser inom kemi, biokemi, cell- och molekylärbiologi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap inom det generella ämnesområdet biokemisk och molekylär toxikologi i eukaryoter organismer och vertebrater i synnerhet. Huvudfokus är på molekylära mekanistiska effekter och miljöeffekter av toxiska substanser, inklusive läkemedel och andra vardagskemikalier. Dessutom ger kursen en generell översikt av andra områden inom biokemisk toxikologi. Kursen riktar sig till studenter med specialisering mot läkemedels och livsmedelsindustrin, miljö-relaterad industri och samhällssektorn.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ha kunskap om hur kemikalier/miljögifter/läkemedel aktiveras i kroppen via cytokrom P450 systemet och andra utsöndringsvägar och vilka specifika enzymer som deltar och hur dessa enzymer regleras.
 • Känna till olika varianter av genotoxicitet och testmetoder för att analysera dessa.
 • Ha kunskap om funktionen av fria radikaler och substanser som kan generara bildningen av fria radikaler i kroppen och hur deras roll i toxicitet och sjukdomar.
 • Känna till organ-specifik toxicitet i ha kunskap om neurotoxicitet.
 • Ha kunskap om cellulära mekanismer som ingår i åldrandet på cellnivå, cancer och faktorer som påverkar toxicitet.
 • Känna till farmakokinetik och riskbedömning av kemikalier.
 • Kunna använda biokemiska tekniker för att studera avgiftningsmekanismer och effekter av miljögifter/läkemedel/vardagskemikalier i odlade celler.

Innehåll

Kursen beskriver effekter av industri och andra antropogena aktiviteter i miljön och i människa och ger insikt i cellulära och molekylära effekter av dessa ämnen i vertebrater. Kursen ger inblick i begrepp som adsorption, distribution, metabolism och exkretion av toxiska substanser däribland läkemedel och andra vardagskemikalier. Kursen ger insyn i molekylära biologiska responser av exponering för antropogena kemikalier på molekylär nivå i vertebrater (främst människa och fisk).
Kursen innerhåller följande delar:
 • Funktion och reglering av fas I (aktiverings) enzymer, fas II (konjugerings) enzymer och fas III (pumpar) avgiftningssystem
 • Cytokrom P450-beroende läkemedels interaktioner och kemosensitering
 • Genotoxicitet
 • Oxidativ stress - fria radikaler och deras bildning och inaktivering
 • Olika cancerstadier
 • Cellulära åldrandeprocesser på biokemisk nivå
 • Neurotoxicitet
 • Nanopartiklar och deras toxicitet
 • Farmakokinetik
 • Riskbedömning av kemikalier
 • Miljöövervakning
 • Experimentell försöksdesign, lab-studie kombinerat med litteraturuppgift som presenteras på ett symposium vid kursens slut
 • Effekter på avgiftningssystem och/eller celltoxicitet I odlade celler som behandlas med enskilda substanser och i blandning
 • Kemiska interaktioner på cytokrom P450 enzymer och/eller efflux-pumpar i odlade celler.

Organisation

Kursen omfattar 26-30 föreläsningar (varje föreläsning 45 min) som ges av forskningsexperter främst från universitet och ett mindre antal från industrin. Några ämnesområden som cytokrom P450, oxidativ stress, cancer och neurotoxicitet ges i form av mini-serier på 4-8 föreläsningar för att ge mer fördjupad kunskap. Andra ämnesområden presenteras mer generellt som ett "smörgåsbord" på 2 föreläsningar vardera för att ge en mer överblick av olika delar inom biokemisk toxikologi både från ett miljöperspektiv och från ett medicinskt perspektiv.
Gruppövning: Gruppövning handlar om en fallstudie med användandet av transcriptomics-data.
Seminarium:  Seminarium om oredlighet i forsking och avvikelser från god forskingssed.
Lab-studien fokuserar på cellulära tekniker och reglering av avgiftningssystem och innebär odling av en cell-linje från en fisklevertumör, exponering för kemikalier in vitro för olika substanser (läkemedel/vardagssubstanser/miljögifter) var för sig och i blandning. Analys av interaktioner av dessa substanser på nyckel-processer i avgiftningssystemet (t.ex. cytokrom P450, efflux, oxidativ stress, cytotoxicitet) med hjälp av fluorescenta prober.
Lab-studien omfattar, försöksdesign, cellodling, exponering for kemikalier och biokemiska analyser och kombineras med en litteraturstudie som presenteras på ett symposium vid kursens slut. Presentationen omfattar skrivandet av ett abstrakt och tillverkning av bilder för ett föredrag.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar (översiktsartiklar och originalartiklar)
Föreläsningsbilder
Lab-handleding
Rekommenderad lärobok: Robert C. Smart and Ernest Hodgson (Eds.): Molecular and Biochemical Toxicology, Fourth Edition, A John Wiley and sons inc., publication 2008.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen med 5-gradig betygskala, samt godkänd lab- och litteraturstudie.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-12-09: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av examinator
   [34230, 54935, 2], Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)